משמר   משמרת

(ראה גם: אשמורה, כהונה-משמרות, לילה, שמר)

תלמוד בבלי:

מאי קסבר רבי אליעזר, אי קסבר שלש משמרות הוי הלילה, לימא עד ארבע שעות, ואי קסבר ארבע משמרות הוי הלילה, לימא עד שלש שעות, לעולם קסבר שלש משמרות הוי הלילה, והא קא משמע לן, דאיכא משמרות ברקיע, ואיכא משמרות בארעא, דתניא, רבי אליעזר אומר, שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי... וסימן לדבר, משמרה ראשונה חמור נוער, שניה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה... אמר רב יצחק בן שמואל משמיה דרב, ג' משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי, ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. (ברכות ג א, וראה שם עוד)

אלו הן מעמדות, לפי שנאמר צו את בני ישראל את קרבני לחמי, וכי היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים, של כהנים של לוים ושל ישראלים, הגיע זמן המשמר לעלות, כהנים ולוים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסין לעריהן וקוראין במעשה בראשית... (תענית כו א)

תנו רבנן עשרים וארבעה משמרות בארץ ישראל, ושתים עשרה ביריחו, שתים עשרה ביריחו נפישן להו טובא, אלא שתים עשרה מהן ביריחו, הגיע זמן המשמר לעלות, חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי המשמר היה עולה מיריחו, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. (שם כז א)

מדרש הגדול:

למשמרת - כל מקום שנאמר למשמרת, הרי הוא קיים לדורות, וכן מצינו שכל זמן שהיה בית המקדש קיים היה מטה אהרן ושקדיה ופרחיה מונחין לפני הארון... (במדבר יז כה)

תרגום יונתן:

וישמר משמרתי - ונטר מטרת מימרי. (בראשית כו ה'

רש"י:

משמרתי - גזירות להרחקה על אזהרות שבתורה, כגון שניות לעריות ושבות לשבות. (שם)

ושמרו את משמרתי - כל מנוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו קרוי משמרת. (במדבר ג ז)

אבן עזרא:

משמרתי - שם כלל כל מה שהוא חייב לשמור ממצות וחוקים ותורות... (שמות כו ה)

רשב"ם:

משמרתי - כגון מילה דכתיב בה "ואתה את בריתי תשמור". (שם

ספורנו:

משמרתי - עשה תמיד המשמרת המיוחדת לי, שהיא לגמול חסד, כאמרו "כל אורחות ה' חסד ואמת", ולהורות חטאים בדרך... (שם)

אור החיים:

וישמר משמרתי - לבל יעבור בהיסח הדעת. (שם)