משקוף

(ראה גם: דלת, מזוזה)

מכילתא:

נמצינו למדין שלש מזבחות היו להם במצרים, המשקוף ושתי המזוזות, רבי שמעון אומר ארבע, הסף, והמשקוף, ושתי המזוזות. (בא פרשה ו)

תלמוד בבלי:

...אי אל פתח הבית יכול יעמוד תחת המשקוף ויסגיר, תלמוד לומר מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו, הא כיצד, עומד בצד המשקוף ויסגיר, ומנין שאם הלך לביתו והסגיר או שעמד תחת השקוף והסגיר שהסגירו מוסגר, תלמוד לומר והסגיר את הבית מכל מקום... (נדרים נו ב)

רש"י:

המשקוף - הוא העליון, שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו, ולשון שקיפה חבטה, כמו קול עלה נידף... (שמות יב ז)

אבן עזרא:

משקוף - מגזרת חלון וישקף, וזה המשקוף הוא על פתח הבית, וככה מנהג כל ארץ ישמעאל. (שם)

רשב"ם:

המשקוף - מפתן העליון, הנראה לעין כל בכניסת הבית, כמו וישקף אבימלך, והמפרש לשון שקיפה וחבטת הדלת צריך למצא לו חבר בלשון תורה ונביאים בלשון העברים. (שם)

רש"ר הירש:

...המשקוף המרמז על הגג הנשקף מעל, מסמל את ההגנה הגופנית, העבד, שקם והיה לאדם, לאב ולבן למשפחתו, זוכה למזוזות ומשקוף, למעמד משפטי ומחסה מאת ה' נגד חדירת כוחות אדם וטבע, אולם תחילה עליו להתמסר לה'... (שם)