משרת

תרגום יונתן:

וכל משרת - וכל שזוג דענבין. (במדבר ו ג)

רש"י:

משרת - לשון צביעה במים וכל משקה, ובלשון משנה יש הרבה, אין שורין דיו וסמנים, נזיר ששרה פתו. (שם)

אבן עזרא:

משרת - אין לו חבר, ותי"ו לסמיכת לשון נקבה, וטעמו כל דבר שימס עם ענבים, ויש אומרים משקה מבושל. (שם)

רשב"ם:

משרת - פירש מנחם ושרת את אחיו, והרי המ"ם כמו מ"ם של מרחם, ושל משמר, ולא יתכן לשון שירות, כי אם אצל עבודת בני אדם לאדוניהם, לכן אני אומר שמשרת מחטופי למד פעל היא מגזרת שרה, כמו מקנת כסף מגזרת קנה, ופרשתו אם לא נמצא במקרא נמצא בלשון התלמוד, נזיר ששרה פתו ביין, ואם בלשון מקרא, הרי מצינו בירמיה "אם לא שריתיך לטוב", ופירושו כמין מישרא קוטרין שבדניאל, כלומר פתחתיך מן האזיקים כמעשה שהיה... אף משרת ענבים כל מה שנבדל ונופל מן הענבים, כאדם הנבדל וניתר מקשר הכבלים והזיקים שקשור בהם. (שם)