משתולל

רש"י:

משתולל - מוחזק שוטה בעיני הבריות, כמו אלכה שולל, והוא מגזרת שוגג, דמתרגמינן שלו. (ישעיה נט טו)

אבן עזרא:

משתולל - יש אומרים משוגע, ויתכן שכולם מגזרת שולל, להסיר הון. (שם)

רד"ק:

משתולל - אינו נמצא, כאילו שללו אותו. (שם)

מלבי"ם:

משתולל - אם סר מרע עשה זאת בשוגג. (שם)