מתג האמה

פרקי דרבי אליעזר:

ויצחק כרת ברית עם עמי הארץ כשגר בארץ פלשתים, ראה אותם שהפכו פניהם ממנו, יצא מהם בשלום והלכו אחריו אבימלך וכל גדוליו, אמר להם הפכתם פניכם ממני ועכשיו באתם אלי, שנאמר (בראשית כ"ו) ויאמר אליהם יצחק וגו', ויאמרו ראה ראינו וגו', אמרו אנו יודעים שהקב"ה עתיד ליתן לזרעך את כל הארצות הללו, כרות עמנו ברית שאין ישראל יורשין את ארץ פלשתים, מה עשה יצחק, לקח אמה אחת ממתג חמור אשר היה רוכב עליו, ונתן לו לאות שיהא ביניהן ברית שבועה, וכשמלך דוד רצה לבא בארץ פלשתים, ולא היה יכול ליכנס מפני ברית יצחק, עד שלקח מהם אות ברית שבועת יצחק, שנאמר (ש"ב ח') ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים, וכתיב, (ש"א ז') ויכנעו הפלשתים ולא יכלו וגו'. (פרק לו)