מתורגמן

תלמוד בבלי:

תנו רבנן, ד' פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם, שכר כותבין, ושכר מתורגמנין, ושכר יתומים, ומעות הבאות ממדינת הים, בשלמא שכר מתורגמנין, משום דמיחזי כשכר שבת... (פסחים נ ב)

...מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה, ועד כמה הוא מדלג עד כדי שלא יפסוק המתורגמן... (מגילה כד א)

מדרש רבה:

דברי חכמים בנחת נשמעים, אלו הדרשנים, מזעקת מושל בכסילים, אלו המתורגמנין שעומדין על הציבור. (קהלת ט כד)