מתיקות

(ראה גם: דבש)

תלמוד בבלי:

ואמר רבי ירמיה בן אלעזר מאי דכתיב והנה עלה זית טרף בפיה, אמרה יונה לפני הקב"ה, רבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלויין ביד בשר ודם, כתיב הכא טרף, וכתיב התם הטריפני לחם חוקי. (עירובין יח ב)

תנו רבנן מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה, שהדבש וכל מיני מתיקה מאירין מאור עיניו של אדם, ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, ראו נא כי אורו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה...  יומא פג ב)

כינרת זו גינוסר, ולמה נקרא שמה כינרת, דמתיקי פירא כקלא דכינרי. (מגילה ו א)

כדתניא, הרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש או כל מיני מתיקה, מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשין למכה, והעלה מכתו גרגותני... (בבא קמא פה א)

מקום שנהגו לזון (הפועלים) יזון, לספק במתיקה יספק, הכל כמנהג המדינה. (בבא מציעא פג א)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי חנינא קודם לארבעים שנה עד שלא גלו ישראל לבבל נטעו תמרים בבבל, על ידי שיהו להוטים אחר מתיקה, שהיא מרגלת הלשון לתורה. (תענית כה א)

הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתיקה, ומותר ביין... (נדרים כד ב)

...אמר ליה אשכחית לרבי מנא בר תנחום שהתיר תורמוסין שלהן... אמר ליה אדם גדול הוא והוא יודע למתק את הים הגדול, אמר לו, לאו בני, חשבון מים הוא יודע, ובשעה שהמים מקלסין את בוראן הן מתמתקין... (טז ב)

מדרש רבה:

אמר להם יערב לכם יבושם לכם ימתק לכם, שתיתם את היין החזירו את הקנקן למקומה... (בראשית פה ד)

חכו ממתקים, זה הקב"ה, ראה מהו אומר, (עמוס ה'), כי כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו, ויש לך חיך מתוק מזה. (במדבר י א)

...אמר לפניו רבון העולמים, אתה חיים ותורתך חיים, ושלחתני אצל מתים, כולם מתים, באותה שעה חזר הקב"ה והמתיק להם את הדיבור. (שם שם ג)

אכלתי יערי עם דבשי, לפי שהערו ישראל נפשם למיתה בגלות, כמה דכתיב (ישעיה נ"ג) תחת אשר הערה למות נפשו, והיו עוסקים בתורה המתוקה מדבש, לפיכך עתיד הקב"ה להשקותם יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, ולהרחיצם בנחלי חלב. (שם יג ג)

...מה הדסה ריחה מתוק וטעמה מר, כך היתה אסתר מתוקה למרדכי ומרה להמן. (אסתר ו)

אי מה השמן מר מתחילתו ומתוק בסופו, יכול אף דברי תורה כן, תלמוד לומר (שה"ש ד') דבש וחלב, מה הם מתוקין, שנאמר (תהלים י"ט) ומתוקים מדבש... (שיר השירים א יח)

ויאכל בועז וישת וייטב לבו, שאכל מיני מתיקה אחר המזון, שהיא מרגלת לשון לתורה... (רות ה טו)

מדרש תנחומא:

וכמה דברים קשים יש בעולם יותר מיצר הרע, ומרים ממנו, ואתם ממתיקין אותן, אין לך מר מן התורמוס, ואתה שוקד לשלקו ולהמתיקו במים ז' פעמים עד שהוא נעשה מתוק, וכן חרדל וצלף ודברים הרבה, ומה מרים שבראתי אותן ממתקין לצרכך, יצר הרע המסור בידך על אחת כמה וכמה. (בראשית ז)

רבי אליעזר אומר העולם כולו ממימי אוקינוס הוא שותה, אמר לו רבי יהושע והלא מי אוקינוס מלוחים הן, אמר לו מתמתקין מן העבים שברקיע, דאמר רבי שמעון בן לקיש, למה נקרא שמן שחקים, שהן שוחקין את המים וממתקין אותם, ואחר כך הן יורדין ובקצבה הן יורדין... (מקץ א)

...אמרו לו לשלמה, אלו אחד אמר הפסוק הזה היינו שוחקין עליו, אתה שכתוב בך ויחכם מכל האדם (מ"א ד') תאמר מתוקה שנת העובד אם מעט אם הרבה יאכל, אין הדבר כך, שכל מי שהוא רעב אכל קמעא שנתו מתנדדת ממנו, אכל הרבה שנתו מתוקה... (תשא ג)

...ומפני מה מי הפה מתוקים, פעמים שאדם אוכל אכילה ואינה מתקבלת בלבו ומקיאה, אם אין מי הפה מתוקים אין נפשו חוזרת, ועוד לפי שקורא בתורה, וכתיב בהו ומתוקים מדבש ונופת צופים, לפיכך מי הפה מתוקים... (חוקת א)

ילקוט שמעוני:

...וכן הוא אומר ארץ זית שמן ודבש, שמנים כחלב ומתוקין כדבש, ללמדך שארץ ישראל גבוהה ומתוקה ומשובחת מכל הארצות. (ישעיה פרק ה, תא)

אמר רבי חנינא אם תאמר שאין בכל המשקין מתוק מדבש, דברי תורה מתוק מדבש, אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם, אל תאמר מאחר שהן מתוקין כפרתי בהם חס ושלום, אלא גם עבדך נזהר בהם... (תהלים יט, תרעו)

אמר רבי אבא כל מי שממתק את יצרו בנערותו בסופו להיות מותח עליו בזקנותו, מאי טעמא, מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון. (משלי פרק כו, תתקסא)