מתנים

זהר:

עתה אזור מתניו ואזור חלציו, מהו ב' אזורים כאן, מתנים וחלצים אף על פי שאחד הם, ב' מדרגות הם, אחד למעלה ואחד למטה, למעלה בתחילת (המתנים) נקרא מתנים, בסוף נקראים חלצים, (שפירושו) לכסות ערוה, על כן קורא אותם חלצים, שהם (בסוף) המתנים, ועל ראש הירכים. כשהאשה היא בצער (הלידה), נתקנה חלצים אלו מראשי ירכים, והיא שמה ידיה עליהם (מחמת) הכאב, ומשום זה לגבורה ולמלחמה נאמר צדק אזור מתניו, וכך צריך להיות, (כי שם מקום גבורתו של אדם), ולרחמנות ולטוב נאמר אמונה אזור חלציו, במדרגה אחת ידין (משיח) את העולם (דהיינו במלכות), ושולטת לב' צדדים, אחד (שהוא אמונה אזור חלציו), הוא רחמים לישראל, ואחד (שהוא צדק אזור מתניו), הוא דין לשאר העמים... (בלק רסא)

מהר"ל:

...אמר מספר זה, כי רז"ל מפרשים זרזיר מתנים על הכח שהוא במתנים, וזה כח המשגל, וכח המשגל הוא במתנים, ולשון זרזיר הוא זריזות כח, וראיה לזה שכן דרשו גם כן בבבא בתרא ע"ד ב', הנה כחו במתניו, זה הזכר, שכח התשמיש שלו הוא במתניו, הרי הדבר מבואר, כי כח התשמיש הוא במתניו... ולפיכך מייחס תולדות הבנים למתנים בכל מקום, כדכתיב (בראשית כ"ד) מלכים מחלציך יצאו. (חדושי אגדות סנהדרין פב ב)