נא   בקשה

(ראה גם: בי, בקש)

רש"י:

אעברה נא - אין נא אלא לשון בקשה. (דברים ד כה)

אבן עזרא:

...ומלת נא כמו עתה, וכן "הנה נא זקנתי", והיא הפוכה בלשון ישמעאל... (בראשית יב יא)

רמב"ן:

הנה נא - ...אבל אין צורך כלל הדברים האלה, שאין מלת נא מורה על דבר שיתחדש בעת ההיא בלבד, אבל על כל דבר הווה ועומד, ואמרו כן, כי הוא רומז על הענין, לומר שהוא עתה ככה, "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את", מאז עד עתה, וכן הנה נא עצרני ה' מלדת, מנעורי ועד היום הזה, וכן הנה נא לי שתי בנות... (שם)

מבעלי התוספות:

א-ל נא רפא נא - נא קמא לשון בקשה, ובתרא לשון עתה. (במדבר יב יב)

חזקוני:

א-ל נא - הראשון בקשה, והשני לשון עכשיו. (שם שם יג)

אור החיים:

שמעו נא - במדת חסד. (שם)

הכתב והקבלה:

ועשית נא עמדי - או באופן נאה אצא מכאן, שזו גם כן הוראת מלת נא, וכן "יאמר נא ישראל", "א-ל נא רפא נא", רוצה לומר אתה המהולל רפא בבקשה... (בראשית מ יד, וראה שם עוד)

רש"ר הירש:

הבט נא - נא מתנגד תמיד להשקפה או נטייה הקיימת בלבו של השני... (בראשית טו ה)