נאק      נאקה  

מדרש רבה:

אמר רבי יוחנן דבור זה משמש ג' לשונות, זעקה ושועה ונאקה... נאקה דכתיב וישמע אלקים את נאקתם, רבי הונא דצפורין אומר לשון פרפור הוא, הדא הוא דכתיב (יחזקאל ל') ונאק נאקות חלל, וכתיב (איוב כ"ד) ונפש חללים תשוע... (איכה פתיחתא לב)

רש"י:

נאקתם - צעקתם, וכן (איוב כ"ד) מתים מעיר ינאקו. (שמות ב כד)

אלשיך:

...אמנם על שחיטת הילדים לא הוצרכה שועתם לעלות, כי מיד וישמע אלקים את נאקתם, היא נאקת החללים. (שם)

רש"ר הירש:

השורש נאק נדיר במקרא, נאקות חלל (יחזקאל ל' כ"ד)... נאקה מציינת זעקה אחרונה, המודיעה לכל שומע כי הנה אובד אדם אם לא יוושע... (שם)