נביאים  

(ספרי הנביאים)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן, סדרן של נביאים, יהושע, ושופטים, שמואל, ומלכים, ירמיה, ויחזקאל, ישעיה ושנים עשר. מכדי הושע קדים, דכתיב תחלת דבר ה' בהושע, וכי עם הושע דבר תחלה, והלא ממשה ועד הושע כמה נביאים היו, ואמר רבי יוחנן שהיה תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן, הושע, וישעיה, עמוס ומיכה. וליקדמיה להושע ברישא, כיון דכתיב נבואתיה גבי חגי זכריה ומלאכי, וחגי זכריה ומלאכי סוף נביאים הוו, חשיב ליה בהדייהו. וליכתביה לחודי ולקדמיה, איידי דזוטר (קטן) מירכס (יאבד). מכדי ישעיה קדים מירמיה ויחזקאל, ליקדמיה לישעיה ברישא, כיון דמלכים סופיה חורבנא וירמיה כוליה חורבנא, ויחזקאל רישיה חורבנא וסופיה נחמתא, וישעיה כוליה נחמתא, סמכינן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא.

סדרן של כתובים, רות, וספר תהלים, ואיוב, ומשלי, קהלת, שיר השירים, וקינות, דניאל, ומגילת אסתר, ודברי הימים... ומי כתבן, משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה, שמואל כתב ספרו, ושופטים ורות, דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים, על ידי אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, ועל ידי משה, ועל ידי הימן, ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח. ירמיה כתב ספרו וספר מלכים, חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה, משלי, שיר השירים, וקהלת. אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל, ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר. עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו... (בבא בתרא יד ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

רבי יוחנן אמר הנביאים והכתובים עתידין ליבטל, וחמשת סיפרי תורה אינן עתידין ליבטל, מה טעמא, קול גדול ולא יסף. רבי שמעון בן לקיש אמר אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל, נאמר כאן קול גדול ולא יסף, ונאמר להלן וזכרם לא יסוף מזרעם. (מגילה ז א)

מדרש תנחומא:

...כשבא אסף התחיל לומר האזינה עמי תורתי (תהלים ע"ח)... אמרו ישראל לאסף, וכי יש תורה אחרת, שאתה אומר האזינה עמי תורתי, כבר קבלנוה מהר סיני, אמר להם פושעי ישראל אומרים שהנביאים והכתובים אינו תורה, ואינם מאמינין בהם, שנאמר (דניאל ט') ולא שמענו בקול ה' אלקינו ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים, הרי שהנביאים וכתובים תורה הם, לכך נאמר האזינה עמי תורתי... (ראה א)

משנה תורה:

מותר לדבק תורה נביאים וכתובים בכרך אחד, ומניח בכל חומש וחומש ארבע שיטין, ובין כל נביא ונביא שלש שיטין, ובין כל נביא ונביא משנים עשר שלש שיטין, שאם בא לחתוך חותך, וסידורן של נביאים כך הוא, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, תרי עשר. וסדר הכתובים, רות, ותהלים, ואיוב, ומשלי, וקהלת, ושיר השירים, וקינות, ודניאל ומגילה ודברי הימים.

כל כתבי הקודש אין כותבין אותן אלא בשרטוט, אפילו כתבן על הנייר, ומותר לכתוב שלש תיבות בלא שירטוט, יותר על זה אסור. כרך זה שיש בו תורה נביאים וכתובים אין קדושתו כקדושת ספר תורה, אלא כחומש מן החומשים, דין היתר כדין החסר. (תפילין פרק ז טו)

כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר, והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינן בטלין לעולם... (מגילה ב יח)

ספר חסידים:

לאחר שמתו נביאים האחרונים, מכאן ואילך לא נתנה לעליונים רשות ולא לתחתונים להרבות פסוק אחד, כיצד לעליונים, המלאכים לא יוסיפו פסוק אחד, כגון פליגי בה תרין מלאכי ברקיע, לא יוסיפו לדבר שם פסוק שאינו מן המקרא, וכן התחתונים, כגון אליהו, הכל מכ"ד ספרים, מפני שלאחר שפסקו הנביאים לא ניתן לכתוב פסוק אחד ולא אות אחת, שנאמר (משלי ל' ו') "אל תוסף על דבריו". לכך עשו מסורת מכ"ד ספרים, כך פעמים אותה תיבה בקריאה, כי ידעו שאין להוסיף אות אחת, ומה שכתוב (דהי"ב ט' כ"ט), "הלא הם כתובים על דברי החוזה" וגו', "במדרש עדו", אנשי כנסת הגדולה אמרו מה שהוצרכו לדרוש כבר, ואין נביא רשאי לחדש דבר על כ"ד ספרים לא מלאך ולא אליהו, אלא כל מה שעוסקים מלאכים וצדיקים בגן עדן, רק בכ"ד ספרים ובתורה של בעל פה. (תתרטז)

רבינו בחיי:

...ולא חמשה חומשי התורה בלבד, אלא אפילו נביאים וכתובים קבלם משה בסיני, שלכך נקרא נביאים וכתובים דברי קבלה, על שם שהיו מקובלים ובאים מימות משה... אלא שלא ניתן רשות להכתב, עד שבאו הנביאים שבדורות וכתבום ברוח הקודש... (פרקי אבות פרק א א)

אלשיך:

וכתוב יושר - כל מה שאמר כבר כתוב בתורה ככל הדברים הנאמרים בנביאים וכתובים. (קהלת יב י)

מהר"ל:

הנה מבואר לפניך הדברים שאמרנו, כי נביאים וכתובים אף על גב שכל הדברים שבהם אמת גמור, מכל מקום עיקר הנביאים וכתובים שהשי"ת מנהיג את עולמו מצד החסד, ומצד החסד יש קץ וסוף, רק היושר אין לו הפסק, כמו חמשה חומשי תורה, אשר כל המצוות יש בהם הישר כמו שאמרנו למעלה, כלל הדבר כי התורה היא מצד העילה הוא השי"ת שדבר התורה כך, ולדבר זה אין לו בטול כלל, אבל נביאים אף כי הם מן השי"ת, מכל מקום אינו מן השי"ת רק כפי מה שהוא ראוי מצד העלול, הוא האדם, וכפי מעשיו של אדם, על זה באו הנביאים להוכיח אותם, רק התורה היא הסדר מן השי"ת, ולפיכך חמשה חומשי תורה אין עתידים להבטל. ואל תטעה לומר כי מה שאמרו כי נביאים וכתובים עתידים להיות בטל, שרוצה לומר כי לא ילמדו בהם ויהיו כשאר דברים חס ושלום, כי בודאי קדושים הם, רק כי אותה הנהגה יהיה בטל... (אור חדש ד"ה לקיים את אגרת הפורים)

הגר"א:

גם אלה - אנשי כנסת הגדולה הסדירו תנ"ך, ובתהלים שחובר על ידי דוד המלך ע"ה ברוח הקדש, סדרו גם שאר דברים שחוברו על ידי אנשים ברוח הקודש, וכתבו בראשם שם המחבר, וכן אספו במשלי חכמות ומוסר לעבודת ה'. (משלי כד כג)