נבך      נבכי  

רש"י:

נבכים הם - כלואים ומשוקעים, כמו (תהלים פ"ד) בעמק הבכא, (איוב כ"ח) נבכי נהרות... (שמות יד ג

נבכי ים - מסגרי, כמו נבוכים הם. (איוב לח טו)

אבן עזרא:

נבכי - גלי. (שם)

רלב"ג:

נבכי - מעמקי. (שם)