נבלה  

תרגום יונתן:

כי עשתה נבלה - קלנא. (דברים כב כא)

כאחת הנבלות - נשיא דעבדין קלנא בבית אבהתהון. (איוב ב י)

רמב"ן:

נבלה - חלילה לה' שיעשה נבלה, רק בעבור שהיו חברי איוב מצדיקים את משפטיו אם יביא עליהם רע יראה כדבר שאינו הגון. ויש אומרים כי עונש הנבלה יקרא נבלה... כי הם עשו נבלה בהרשיעם הצדיק. (איוב מב ח)

רש"ר הירש:

נבלה - נול, נבל, נפל מציינים כולם מושג אחד בתחומים שונים... בדרך כלל חורבן החיים שקודם לכן היו חזקים ורעננים, מכן נבלה - מעשה המעיד על השחתה מוסרית ברורה, מעשה מביש, כמו כן מעשה המעיד על שפלותו המוסרית, לא של עושהו, כי אם של זה שהוא נעשה בו, כך אף באיוב ח' מ"ב, וכן נבל - להתייחס בזלזול, לחלל את כבודו. (בראשית לד ז)