נגד  

(ראה גם: מול, נכח)

מכילתא:

נגד ההר - לצד מזרחו של הר, כל מקום שאתה מוצא נגד פנים למזרח. (יתרו-בחודש פרשה א)

רש"י:

מנגד - רחוק מיל, כמו שנאמר ביהושע "אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה"... (במדבר ב ב)

אבן עזרא:

נגד - ...ורבינו שלמה אמר נגד ההר מזרח, והנה כתוב "מנגד סביב לאהל מועד יחנו", שהוא מארבע הפאות... (שמות יט ב)

מנגד - רחוק. (במדבר ב ב)

מהר"ל:

מנגד - מרחוק מיל, דכל נגד הוא נוכח, ואין נראה שהם נוכחים, אלא כשהוא מרחוק מיל, שאם לא כן הוא נראה שהם יחד ולא נוכחים, אך מרחוק הרבה אין לומר, כדי שיוכלו לבא בשבת שם... והא דכתיב "ויחן שם ישראל נגד ההר", יש לחלק, דחילוק יש בין נגד למנגד, נגד משמע על שהוא נגדו, ומשמע קרוב, רק שהוא נגדו, ומנגד משמע רחוק קצת, כמו "מנגד תראה את הארץ", שפירוש הפאה והצד שהוא נגדו, שכל המ"ם משמש על הצד... ולפיכך אף על גב שנגד הוא אף כל קרוב, מנגד דווקא רחוק... והא דבפרשת יתרו נגד ההר למזרחו של ההר, וכל מקום שאתה מוצא נגד פנים למזרח, שהרי כתוב "מנגד סביב לאהל מועד יחנו", שאין זה קשיא, דהכי פירושו, שצד המזרח נקרא יותר פנים מצד אחר בעבור שנקרא קדם שהוא מלשון פנים, ולפיכך אם היו חונים מצד מערב ההר לא יאמרו שהוא חונה נגד ההר, שאין להיות נקרא המערב לבד בשם נגד, שאם כן היה המזרח אחור, ואין ראוי שיהיה נקרא מזרח אחור... ולפיכך כל מקום שאתה מוצא נגד, פניו למזרח, אבל כאן דכתיב מנגד אהל מועד, וכולל כל האהל מועד יחד, שייך שפיר לומר מנגד עליו, שכל סביביו היו חונים... (גור אריה שם)

הכתב והקבלה:

לנגדך - מלשון הגדה, נספר זה עם זה, ועל ידי זה יקל הדרך לשנינו. (בראשית לג יב)

מלבי"ם:

ההבדל בין מלת נגד ובין יתר המלות הנרדפים הוא, שנגד מציין דבר המקביל נגד דבר אחר ואינו מציין הגבלת נקודה מצומצמת, רק נגד הרוח בכלל. (הכרמל)

לעומת - מציין נקודה אחת ביושר נגד נקודה שניה, מה שאינו כן ב"נגד", שאינו מציין נקודה אלא רוח, ומול מציין הגבלה באורך זה למטה מזה... (ויקרא ג ט)

העמק דבר:

לנגדך - פירש רש"י בשוה לך, וכדפירשנו "עזר כנגדו", כפי צרכיו תעזר לו, שהבין שיעקב צריך ללכת בנחת... (בראשית לב יב)