נגח  

(ראה גם: מזיק, שור)

תלמוד בבלי:

דתנו רבנן, כי יגח, אין נגיחה אלא בקרן, שנאמר ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר ה' באלה תנגח את ארם וגו', ואומר בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח. מאי ואומר, וכי תימא דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, תא שמע בכור שורו הדר לו... מאי שנא גבי אדם דכתיב כי יגח, ומאי שנא גבי בהמה דכתיב כי יגוף, אדם דאית ליה מזלא כתיב כי יגח, בהמה דלית לה מזלא כתיב כי יגוף... (בבא קמא ב ב)

רש"ר הירש:

וכי יגוף - נגף קרוב לנקב נגב, מקום שהשמש מכה על הראש במאונך, מציין מכה שסופה פציעה והריגה, ואילו נגח מציין רק את מעשה ההכאה, ולגבי השור פירושו בראש וראשונה נגיחה בקרניים... (שמות כא לה)