נגיד  

תרגום יונתן:

נגידים - שרירותא. (משלי ח ו)

רש"י:

נגידים - דברי חשיבות. (שם)

מאירי:

נגידים - חשובים ונכבדים, או מושכים הלב, כתרגומו משכו - נגידו, ויש מפרשים נכוחים מלשון נגד. (שם)

מלבי"ם:

שם נגיד כולל כל הממונה להנהיג, כמו "נגיד בית אלקים", "נגיד אל הארצות", והוא יותר מן שר, ודוד נקרא בשם נגיד בעוד לא הובטח לו המלכות בירושה, כמו שאמר לו שמואל "משחך ה' על נחלתו לנגיד", תפס לשון נגיד לא מלך, כי לא הובטח לו עוד המלכות בירושה... וכן קרא לשאול ולירבעם, ומזה מבואר כי נגיד אינו מלך. (הכרמל)

רש"ר הירש:

נגיד - השר הנותן בחייו דוגמא נגד אחרים. (ישעיה נה ד)