נגש   לא יגש

תרגום יונתן:

לא יגש - לית ליה רשו למדחקא בחבריה. (דברים טו ב)

ונגש - ויתגרון. (ישעיה ג ה)

נגש - אתרברב. (שם כט יג)

תרגום אונקלוס:

לא יגש - לא יתבע. (דברים טו ב)

רש"י:

ויגש - יהיו דוחקים. (ישעיה ג ה)

נגש - כתרגום יונתן, נגשו להגביה עצמם לשמים לכבדני בפה. (שם כט יג)

אבן עזרא:

ונגש - מגזרת הנוגשים, רוצה לומר יצער נפשו חנם להתענות. (שם)

לא יגש - ילחץ, כמו "וכל עצביכם תנגושו", והנה נראה הנו"ן בפעלי העתיד מבעלי הנו"ן. (דברים טו ב)

מלבי"ם:

ויש הבדל בין נגישה ובין לחץ, הנוגש נוגש על המס והעבדות, ובכל זאת יתן להם רחבת ידים למקניהם ומסחרם ולשבת בכל מקום, אבל המצריים לחצו אותם לשבת בדוחק בארץ גושן, שהיה צר לפניהם לפי מה שרבו ופרו. (שמות ג ט)

יגש - לתבע דבר שאינו מגיעו, להבדיל מנשה. (דברים טו ב)