נהר  כבר  

(ראה גם: יחזקאל, נהר)

זהר:

ואם תאמר הרי אנו רואים שנגלה השכינה בבבל ליחזקאל, שהוא חוצה לארץ, הנה ביארנו שכתוב היה היה, שהיה אז מה שלא היה מקודם לכן, מיום שנבנה בית המקדש, ואותה הנבואה לשעה היתה כדי לנחם את ישראל, וכתוב על נהר כבר, נהר שכבר היה מיום שנברא העולם, והשכינה היתה נגלה עליו תמיד, (היינו מטרם שנברא בית המקדש, שכתוב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים וגו', ונהר זה כבר, הוא אחד מד' נהרות הללו... (לך קפח)

...ועם כל זה על נהר כבר, מהו נהר כבר, אלא פירושו שהיתה כבר שהשכינה שרתה עליו עוד מקודם לכן, שכתוב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שהנהר הוא סוד בינה, ונהר כבר הוא אחד מאלו הארבעה נהרות (הנמשכים מנהר היוצא מעדן, דהיינו נהר פרת שבבבל, משום ששרה עליו מקודם לכן, והיה עליו כבר, לכן שרה עליו גם עתה ונגלה לו ליחזקאל... (ויצא מז)