נהרדעא  

תלמוד בבלי:

...אמר להו תא חזי הני אבולי (ראשי מבואות) דנהרדעא דטימן עד פלגייהו בעפרא, ועייל ונפיק מר שמואל ולא אמר להו ולא מידי, אמר רב כהנא הנך מגופות הואי, (סגורות ופתוחות במקצת), כי אתא רב נחמן אמר פניוה לעפרייהו... ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמי עליה חומריה דרב וחומריה דשמואל ואצרכוהו דלתות... (עירובין ו ב)

רבי שמלאי אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה ניתני לי מר ספר יוחסין, אמר ליה מהיכן את, אמר ליה מלוד, והיכן מותבך, בנהרדעא, אמר ליה אין נידונין לא ללודים ולא לנהרדעין (שאינם מיוחסין)... (פסחים סב ב)

נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל, ההיא בת מחוזא דהות נסיבא לנהרדעא, אתו לקמיה דרב נחמן... אמרו ליה והא לנהרדעא נסיבא, אמר להו אי הכי נהרדעא וכל פרוודהא נהגו כשמואל, ועד היכא נהרדעא, עד היכא דסגי קבא דנהרדעא. (כתובות נד א)

...דאמרי נהרדעי לכרגא למזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא... דאמר רב נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת בנהרדעא... (שם ק ב)

והא נהרדעא אתריה דשמואל היא, ובנהרדעא לא מבטלי קלא... (גיטין פא א)

דההוא עובדא דהוה בנהרדעא, ואסר שמואל, בטבריא ואסר רבי יוחנן, אמרי ליה לפי שאינן בני תורה, ואמר לי טבריא ונהרדעא אינן בני תורה, דמחוזא בני תורה... (ע"ז נח א)

תלמוד ירושלמי:

רבי שמלאי אתי גבי רבי יונתן, אמר ליה אלפן אגדה, אמר ליה מסורת בידי מאבותי שלא ללמד אגדה לא לבבלי ולא לדרומי שהן גסי רוח ומעוטי תורה, ואת נהרדעאי ודר בדרום... (פסחים לד ב)

תרגום יונתן:

ממדבר קדמות - מנהרדעא דסמיך למדבר קדמות... (דברים ב כו)