נוטריקון  

מכילתא:

כבד את אביך ואת אמך, כבדתם למען יאריכון ימיך, ואם לאו למען יקצרון, שדברי תורה נוטריקון, שכן דברי תורה נדרשין מכלל הן לאו מכלל לאו הן... (יתרו בחודש, פרשה ח)

ספרי:

כי הדם הוא יחניף, רבי יאשיה היה אומר לשון נוטריקון, כי הדם יחן אף בארץ. (מסעי קסא)

תלמוד בבלי:

כתנאי, פחז כמים אל תותר, רבי אליעזר אומר, פזתה חבתה זלתה, רבי יהושע אומר פסעת על דת, חטאת זנית, רבן גמליאל אומר פיללתה חלתה זרחה תפלתך, אמר רבן גמליאל עדיין צריכין אנו למודעי, רבי אלעזר המודעי אומר, הפוך את התיבה ודורשה, זעזעת הרתעתה פרחה חטא ממך. רב אמר ואמרי לה רבי ירמיה בר אבא, זכרת עונשו של דבר, חלית עצמך חולי גדול, פירשת מלחטא. (שבת נה ב)

ותחת פתיגיל מחגורת שק, פתחים המביאין לידי גילה יהיו למחגורת שק. (שם סב ב)

אמר רב יוסף אי הכי היינו דמתרגמינן מחוך, דבר המביא לידי גיחוך, אמר ליה רבה מגופיה דקרא שמע מינה, כומז, כאן מקום זימה. (שם סד א)

דשא, דרך שם. דרגא, דרך גג. מתכוליתא, מתי תכלה דא. ביתא, בא ואותיב בה. ביקתא, בי עקתא. כופתא, כוף ותיב. לבני, לבני בני. הוצא, חציצה. חצבא, שחוצב בה מים מן הנהר. כוזה, כזה. שוטיתא, שטותא. משיכלא, מאשי כולה, משכלי משכילתא משיא כלתא. אסיתא, חסידתא. בוכנה, בא ואכנה. לבושה, לא בושה. גלימה, שנעשה בו כגלם. גולתא, גלי ואתיב, פוריא שפרין ורבין עליה, בור זינקא, בור זה נקי. סודרא, סוד ה' ליראיו, אפדנא אפיתחא דין.. (שם עז ב)

אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב וירא העם כי בושש משה, אל תקרי בושש אלא באו שש... אמר ליה מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דמעייני באגדתא, דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרווייהו מאי הר סיני, הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו... (שם פט א)

אל"ף בי"ת, אלף בינה, גימ"ל דל"ת גמול דלים... ז"ח ט"י כ"ל ואם אתה עושה כן הקב"ה זן אותך, וחן אותך, ומטיב לך, ונותן לך ירושה, וקושר לך כתר לעולם הבא, מ"ם פתוחה מ"ם סתומה, מאמר פתוח מאמר סתום, נו"ן כפופה נו"ן פשוטה, נאמן כפוף, נאמן פשוט, ס"ע סמוך עניים... פ' כפופה פ' פשוטה, פה פתוח פה סתום, צד"י כפופה וצד"י פשוטה, צדיק כפוף צדיק פשוט... קו"ף קדוש, רי"ש רשע... א"ת ב"ש, אותי תעב אתאוה לו. ב"ש בי לא חשק שמי יחול עליו. ג"ר גופו טימא ארחם עלי, ד"ק דלתותי נעל קרניו לא אגדע, עד כאן מדת רשעים, אבל מדת צדיקים, א"ת ב"ש אם אתה בוש, ג"ר ד"ק אם אתה עושה כן גור בדוק, ה"ץ ו"ף חציצה הוי בינך לאף, ז"ע ח"ס ט"ן, ואין אתה מזדעזע מן השטן. י"ם כ"ל אמר שר של גיהנם לפני הקב"ה, רבונו של עולם לים כל, שאמר הקב"ה אח"ס בט"ע גי"ף אני חס עליהם מפני שבעטו בגי"ף, דכ"ץ דכים הם, כנים הם, צדיקים הם, הל"ק אין לך חלק בהן. ומרז"ן ש"ת אמר גיהנם לפניו רבונו של עולם מרי זניני מזרעו של שת, אמר א"ל ב"ם ג"ן ד"ד להיכן אוליכן, לגן הדס, ה"ע ו"ף אמר גיהנם לפני הקב"ה רבונו של עולם עיף אנכי, ז"ץ ח"ק הללו מזרעו של יצחק, ט"ר י"ש כ"ת טר יש לי כתות כתות של עובדי כוכבים שאני נותן לך. (שם קד א)

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא, מניין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר כי א"ב המו"ן גוים נתתיך, אב נתתיך לאומות, בחור נתתיך באומות, המון חביב נתתיך באומות, מלך נתתיך לאומות, ותיק נתתיך באומות, נאמן נתתיך לאומות. רבי יוחנן דידיה אמר אנכי, נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית. רבנן אמרי, אמירה נעימה כתיבה יהיבה, איכא דאמרי אנכי למפרע, יהיה כתיבה נאמנין אמריה. דבי רבי נתן אמרי כי יר"ט הדרם לנגדי, יראתה, ראתה נטתה. דברי רבי ישמעאל תנא, כרמ"ל, כר מלא. רב אחא בר יעקב אמר והוא קללני קללה נמרצ"ת, נוטריקון נואף הוא, מואבי הוא, רוצח הוא, צורר הוא, תועבה הוא. רב נחמן בר יצחק מה נדבר ומה נצטד"ק, נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, טהורים אנחנו, דכים אנחנו, קדושים אנחנו. (שם קה א)

מאי אמן, אמר רבי חנינא א-ל מלך נאמן. (שם קיט ב)

הוא דמשק אליעזר, אמר רבי אלעזר שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. (יומא כח ב)

רבי מאיר הוה דייק בשמא... אמר להו כידור, אמר שמע מינה אדם רשע הוא, שנאמר כי דור תהפוכות המה... (שם פג ב)

תנא דבי רבי ישמעאל, בראשית, אל תיקרי בראשית, אלא ברא שית. (סוכה מט א)

דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפש. (ביצה טז א)

ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י, (שבת היום, פסח היום, ואינם עובדים). (מגילה יג ב)

רב אשי אמר האי מאן דסנאי שומעניה שרי ליה לבזוייה בגימ"ל ושי"ן, (בר גירתא זונה שמה סרייה, ורבותי מפרשים גיופא שייטא שטייא). (שם כה ב)

מאי שמים, אמר רבי יוסי בר חנינא ששם מים, במתניתא תנא אש ומים, מלמד שהביאן הקב"ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיע. (חגיגה יב א)

...דהא אמר שמואל, נו"ן סמ"ך עי"ן, נונא סמא לעינים... (נדרים נד ב)

אמר רבי יוחנן אד"ם, אפר, דם מרה. בשר, ב"ושה, ס"רוחה, ר"מה... (סוטה ה א)

דתניא היה רבי מאיר אומר... שנאמר שם בנימין צעיר רודם, אל תקרי רודם, אלא רד ים... (שם לו ב)

...דרש להו הגדול שבהן, אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים, מבשן אשיב, מבין שיני אריה אשיב... (גיטין נז ב)

תנו רבנן, ושמתם, סם תם, נמשלה תורה כסם חיים... (קידושין ל ב)

רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה... (שם לד ב)

אמר רבי יוחנן למה נקרא שמן כשפים, שמכחישין פמליא של מעלה. (סנהדרין סז ב)

מאי ועלהו לתרופה, רבי יצחק בר אבודימי ורב חסדא חדא אמר להתיר פה של מעלה, וחד אמר להתיר פה של מטה...  שם ק א)

בלעם, בלא עם, דבר אחר בלעם שבלה עם... (שם קה א)

...כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם... (מנחות כט ב)

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי... אמר קרא וכתבתם, כתיבה תמה... (שם לד א)

כרמל, רך ומל, וכרמל בצקלונו, בא ויצק לנו ואכלנו ונוחה היה, ואמר ונתעלס"ה באהב"ים, נשא ונתן ונעלה ונשמחה ונתחטא באהבים, ואמר כנף רננים נעלס"ה נושא עולה ונתחטא, ואמר כי יר"ט הדרך לנגדי, יראתה, ראתה נטתה. דבי רבי ישמעאל תנא כרמל, כר מלא. (שם סו ב)

משה מן התורה מניין, בשגם הוא בשר. המן מן התורה מנין, המן העץ. אסתר מן התורה מנין, ואנכי הסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מנין, דכתיב מר דרור, ומתרגמינן מירא דכיא. (חולין קלט ב)

תלמוד ירושלמי:

ענקוקלות והחרצנים... אמר רבי חייא בר אדא לשון נוטריקון הוא, ענבין דלקוי תלתיהון. (ערלה ח ה)

מדרש רבה:

רבי אבא ורבי ברכיה ורבי שמואל בר אמי הוו יתבין ומקשין מנין נוטריקון מן התורה, שנאמר והיית לאב המון גוים, לאב הם דהוה חסיר רי"ש. (בראשית מו ו)

ויקראו לפניו אברך, אב בחכמה ורך בשנים, אבל נבוכדנצר טפסר, טפש בחכמה ושר בשנים. (שם צ ג)

פחז כמים אל תותר, רבי אליעזר אמר פחזת חטאת זנית, רבי יהושע אמר פרקת עול, חללת יצועי, זע יצרך עליך, רבי אליעזר בן יעקב אמר פסעת על דת, חבת בבכורתך, זר נעשית למתנותיך, אמרו עד עכשיו אנו צריכים למודעי, בא רבי אלעזר המודעי ופירש, זעת, חרדת, פרח חטא מעל ראשך. (שם צח ו)

אמר רבי יהודה... וי' מכות חקוקות עליו נוטריקון, דצ"ך עד"ש באח"ב. (שמות ח ג)

מהו חדרך... רבי נחמיה אמר זה מלך המשיח, שהוא חד ורך, חד לאומות ורך לישראל. דבר אחר זה מלך המשיח, שעתיד להדריך כל באי העולם בתשובה לפני הקב"ה... (שיר השירים ז י)

מדרש תנחומא:

...שנאמר זאת תהיה תורת המצורע, המוציא שם רע, מוצא רע, שהנגעים רעים מוצאין בגופו. (מצורע ב)

ולקחתם לכם, בלקיחה תמה, שלא תהא גוזל ועומד בו. (אמור יח)

זה שאמר הכתוב נחית כצאן עמך (תהלים ע"ז), מהו נחית, לשון נוטריקון, רבי אליעזר אומר נסים עשית להם, חיים נתת להם, ים סוף קרעת להם, תורה נתת להם ביד משה ואהרן. רבי יהושע אומר, נפלאות עשית להם, חרות נתת להם, ימינך הושיע אותם, תלוי ראש נתת להם ביד משה ואהרן. רבי עקיבא אומר, נוראות עשית בשונאיהם, חרון אף שלחת בהם ונלחמת בהם, תהומות כסית עליהם ביד משה ואהרן. רבי אומר, נביאים העמדת מהם, חסידים העמדת מהם, ישרים העמדת מהם, תמימים העמדת מהם, ביד משה ואהרן. (מסעי ב)

שוחר טוב:

אמר רבי יהושע בן לוי הנחילות נוטריקון הוא, ה' חמשה חומשי תורה, נ' כנגד חמשים יום שבין פסח לעצרת, ח' כנגד שמונת ימי המילה, י' כנגד עשרת הדברות, ל' כנגד שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהם, כאברהם, שנאמר ואברהם היו יהיה, בגימטריא תלתין הוו... (מזמור ה)