נון  

(ראה גם: יהושע)

ילקוט שמעוני:

רבי אליעזר אומר, כל אותם שנים שהיו ישראל יושבים במצרים היו בני אפרים יושבים בטח שאנן ושלו, עד שבא נון מבני בניו של אפרים, ואמר נגלה עלי הקב"ה להוציא אתכם בגאות לבו, שהם מזרע המלוכה, ושהם גבורי כח במלחמה, עמדו ולקחו בניהם ובנותיהם ויצאו ממצרים... (דברי הימים א ה, תתרעז)