נוף  

מדרש רבה:

דבר אחר זית רענן הדא הוא דכתיב (תהלים מ"ח) יפה נוף משוש כל הארץ, מהו יפה נוף, לשון יוני קורין לכלה נמפי... (שמות לו ב)

ילקוט שמעוני:

יפה נוף מהו נוף אמרו בני קרח אין יפה כמוה והכל מניפין ליה היופי, שלא היתה כמותה... דבר אחר יפה נוף היפה בענפיה, כתאנה זו ששרשיה בארץ ומתמרת ועולה וענפיה יוצאות מכל צד והיא נאה, כך היא עתידה להיות מרחבת ועולה ורחבה ונסבה למעלה. רבי ברכיה אמר היפה בהנפת העומר, רבי יצחק אומר היא שעתידה להניף את העובדי כוכבים, רבי לוי אומר שהכל מיפים אותה שבחות, שנאמר הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי, רבי לוי אומר יפה נופות שלה בהקפת המזבח, דבר אחר היפה בטל, שיוצא ומנפנף את הדגנים... (תהלים מח, תשנה)

תרגום יונתן:

יפה נוף - יפה היך חתנא. (תהלים מח ג)

רש"י:

נוף - של אילן או כלה הנקראת ננפי, ומנחם חברו לשלשת הנפות, ולדונש לשון נוף אילן. (שם)

אבן עזרא:

נוף - מחוז. (שם)

רד"ק:

יפה נוף - לאדוני אבי אחד מז' נפות העולם והיפה מהם, ובערבית נקראו אקלימים, ואוירה טוב לכל. (שם)