נופת  

תרגום יונתן:

ונופת - וכבריתא חליאתא. (תהלים יט יא)

רש"י:

ונופת - מותק, ולמנחם לשון טפה. (שם)