נחום  

סדר עולם:

יואל ונחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה, ומפני שלא היה מנשה כשר לא נקראו על שמו, וכן הוא אומר וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו... (פרק כ)

רש"י:

ביד עבדיו - נחום וחבקוק, ולפי שהיה רשע לא נקראו על שמו, לפרש שהיו בימיו. (מלכים ב כא י)

אברבנאל:

ונחום האלקושי, רוצה לומר המאוחר, מלשון מלקוש, שהיה אחרון בנבואה על נינוה. (הושע א א)