נחל      נחלה  

(ראה גם: ירושה)

מכילתא:

בהר נחלתך, בהר שהבטחתנו בו, שנאמר בהר קדשי בהר מרום ישראל. ארבעה נקראו נחלה, בית המקדש נקרא נחלה, שנאמר בהר נחלתך, ארץ ישראל נקראת נחלה, שנאמר בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה, וכן התורה נקראת נחלה, שנאמר וממתנה נחליאל, וכן ישראל קרויין נחלה, שנאמר עמי ונחלתי ישראל, אמר הקב"ה יבאו ישראל שנקראו נחלה, ויבנו בית המקדש שנקרא נחלה, בזכות התורה שנקראת נחלה, לכך נאמר בהר נחלתך... (בשלח-שירה פרשה ח)

תלמוד בבלי:

דאיתמר, היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר, רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה, דהא הוה ליה ראשית אונו, וריש לקיש אמר יש לו בכור לנחלה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי... (יבמות סב א, וראה עוד ירושה)

רד"ק:

זונה - ...ובתוספתא שהיה נימוס בישראל לא להעביר נחלה, ואם נשא אדם אשה שלא משבטו יצאה בלי נחלה, וקראו לה פונדקיתא, וזה שאמרו לו לא תנחל וגו'... (שופטים יא א.

מכה נחלה - בחולי גדול. (ירמיה יד יז)

רמ"ע מפאנו:

והנה דרך הכתוב לקרא נחלה הנמשכת ביושר כנחלי מים למשפחותם לבית אבותם. והראשון הזוכה בה לו ולדורותיו יקרא מתנחל, כי הוא עושה עצמו נחל נובע לזכות ליוצאי חלציו או לקודמים אליו להנחיל לבניהם בקו ישר, שכן נחלה למפרע ממשמשת והולכת עד ראובן, והיינו מתים יורשים את החיים, והוא טעם "למטות אבותיכם תתנחלו" האמור בחלוקת הארץ... וירושה היא הבאה ממקום אחר, כגון הבן את אמו והאיש את אשתו, וכתיב "וכל בת יורשת נחלה" דלגבי דידה היא נחלה ולגבי באי כחה אינה אלא ירושה... (מאמר חקור דין חלק ב פרק כח, וראה שם עוד)

הכתב והקבלה:

לא יירש - נחלה היא של רבים יחד, וירושה היא הנופלת לאחד או לעם ולמין אחד, ואמרה שישמעאל הוא פרא אדם, ויירש הכל מבלי להשאיר דבר ליצחק. ונראה שיירש מלשון ראש, שלא רצתה שיהיה לו התחברות ויהיה לראש ליצחק, כפי שהתנהג עד עתה. (בראשית כא י)

חבל נחלתו - מלשון חלי כתם ועוד, ועיין שם הראיות, וזה שאמר משה "ונחלתנו", והמקדש נקרא הר נחלתך, רוצה לומר כבודו, וכאן מלשון סגולה, שבט סגולתו. (דברים לב ט)

מלבי"ם:

בנחלה - ולמעלה אמר ויתנה וגו' ירושה, שמציין העברה מרשות לרשות, שיצאו מרשות כנעני לישראל, ונחלה מציין שמנחיל בני בנים. (יהושע יג ו)

פעל נחל מציין המשך הקנין ביד היורש לזרעו אחריו, והכפל יורשת נחלה רוצה לומר מתחלה ירש, שנתרוקן הקנין מרשות המוריש להיורש, ואחר כך היה לנחלה לו, שישאר הקנין ביד היורש לעולם וינחל אותו, ופעל נחל בא גם על עצמים הגיוניים, כמו נחלו פתאים איולת, מציין קנין הנשאר אצלם כנחלה.

שם נחלה מציין ירושת אבותיו אשר היה אחר כך לנחלה לו בקנין עולם, כמו בית והון נחלת אבות, באה לו מאבותיו, ובמקום שתבא נחלה אף על בלתי נחלת אבות מורה על נתינת המנחיל, אבל הירושה היא גם נגד רצון המוריש, ולכן יורה פעל זה גם על גירוש, "מורישם מפניך" וכדומה, ויצוייר נחלה שלא אחז בה עדיין, כי לפעמים ינחל אדם נכסים במדינת הים ואינם עוד תחת רשותו שיאחז בהם, ומזה הוא הכפל "ואתנה גוים נחלתך", ומוסיף עוד "ואחוזתך אפסי ארץ", כי יצוייר בנחלה בלא אחוזה, וכשבא שם נחלה אצל ה' על ישראל, כמו עמי ונחלתי, מקושר עם מושג נחלה, הדבוק הרוחני שיש לה' עמהם, לא לבד הקשר המדיני והגופני מצד שהם עמו והוא מלכם, רק ציור הקדושה והקשר הקניני הדבוק לדור דורים, שעל ידי קדושתם הם לו נחלה עולמית... (הכרמל)

רש"ר הירש:

...אם מורא האב נגוז מלב בנו, כי אז נכרת הגזע, ועתיד נעלה לא יצמח על יסוד העבר, כי אז הדור הצעיר רק "יורש" את קודמו, הבן רענן יותר, והוא דוחה מפניו את הזקן שאבד עליו כלח. ירש משמעותו לנשל, לגרש, וקרוב גם לכרש, שמו של כובש העולם. שונה הדבר בישראל, שם עוברת נחלה מדור לדור, הדורות זורמים כנחל, אבות מנחילים לבנים, ומעבירים להם את כוחם ואונם, את רכושם הגשמי והרוחני. שם מקור הכח הוא למעלה, והזרם שוטף כלפי מטה, נכסים עוברים מאב לבן, ויחד אתם התפקיד הרוחני. לא כן בארץ חם, שם כל דור מתחיל את לימודיו מחדש, אין הצעירים לומדים מן העבר, דורות מתחלפים עלי אדמות, והעתיד עודנו מהם והלאה, (ראה יבמות ס"ב א', נחלה מיוחדת לישראל ירושה בבני נח)... (בראשית ט כב)

בהר נחלתך - נחל הוא צורה מוגברת של נהל, והיפוכו של נעל, ומכאן נעל הסוגרת על הרגל מסביב, נחל מציין איפוא תנועת ירידה חזקה של מים, ומכאן זרם מים שוטף. בתחום החברתי נתפס הנכס העובר בירושה מדור לדור כזרם השוטף ויורד במרוצה טבעית, ומכאן נחלה, אולם נחל מציין לא רק את הזרם, אלא גם את האפיק ואת הבקעה, שאדמתם המשופעת גורמת למים לזרום במורד, כך גם לגבי נחלה, היא מציינת לא רק את הנכס הזורם במורד הדורות, אלא נחול מציין גם את קבלת הנכס לידי היורש לרשת, ובכך מתוארת קבלת הנכס כפעולת תיווך בלבד, היורש מקבל אותו לידיו על מנת להורישו לדור שיבוא אחריו. כל יורש אינו אלא אפיק הנחל המוריד ומוביל את הירושה לדור שלאחריו. עתה מציינת נחלה גם אותו חלק, אשר בסופו של דבר מיועד לה' מן האנושות ומאדמתה, אשר לפי שעה מסורות לאלים אחרים ולהשפעתם, כך "כי אתה תנחל בכל הגוים" (תהלים פ"ב ח'), שפירושו, כי לך מיועדים אנשים וענינים בין כל הגוים, וכן "וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתו", (שמות ל"ד ט'), שפירושו, אתה תוסיף לסלוח לעוננו ולחטאתנו כפעם בפעם, עד אשר נעשה לנחלתך, נשתחרר מכל שאר ההשפעות ונהיה כולנו שלך, מכאן שישראל נקרא נחלתו, חלקה הראשון של האנושות שחזר להיות קנין ה', וכאן נקראת הארץ היעודה לישראל נחלת ה', הרי זו חטיבת ארץ ראשונה שחזרה לשלטון היחיד של ה'. (שמות טו יז)

אשר ינחילך ה' - אל תראה את עצמך כיורש הגוים, ירושה היא מצד היורש, כי אם כנחלת ה', נחלה היא מצד המנחיל. (דברים יט ג)

ואתנה גוים נחלתך - לא כבוש, כי אם כבוש רוחני, זהות רוח העמים עם רוח ותורת דוד, ואם כן גם על דוד להיות על הגובה, ולהמחיש את הרוח הזאת. (תהלים ב ח)

שם משמואל:

וזהו הפירוש "בהנחל עליון גוים" וגו', כי לשון נחלה הוא קיבוץ, כמו שכתוב (תהלים י"ח ה') "ונחלי בליעל יבעתוני", ועל כן בהנחל עליון גוים היינו שהתחיל התיקון, שתהיה התאספות ואגודת אנשים לעבודת ה', שהתחילה מאברהם אבינו ע"ה וזרעו, שתהיה קהלה מקובצת לעבודת ה'... (דברים האזינו תר"פ)