נחש  העמוני  

(ראה גם: שאול)

 

ויעל נחש העמוני ויחן על יביש גלעד, ויאמרו כל אנשי יביש אל נחש כרת לנו ברית ונעבדך. ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרות לכם בנקור לכם כל עין ימין ושמתיה חרפה על כל ישראל. (שמואל א יא א)

ילקוט שמעוני:

ויאמר להם נחש העמוני בנקור לכם כל עין ימין, רבי לוי ורבי סימון ורבנן, רבי לוי אמר אלו הקלעים והקשתים שבישראל, שהם מחמד עיניהם של ישראל, רבי סימון אמר אלו סנהדראות של ישראל, שהם גלגל עיניהם של ישראל, כמא דאת אמר אם מעיני העדה, רבנן אמרי זה ספר תורה, אמר להם נחש העמוני, הביאו לי ספר תורה ואעקור מתוכו לא יבא עמוני, בזאת אכרות לכם ברית. (שמואל א פרק יא, קיא)