נחש  מלך  בני  עמון  

מדרש רבה:

מואב סיר רחצי, לפי שבשעה שברח דוד מפני שאול הוליך אביו ואמו אל מלך מואב, כי היה ירא מפני שאול, והיה בוטח בהם, לפי שהיה מרות המואביה, הדא הוא דכתיב (שמואל א' כ"ב), וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב יצא נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלקים, ואומר (שם) וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה, ולכך קראו סיר, מה הבשר מתעכל בסיר, כך נתעכלו שם, שהרגם מלך מואב ולא נמלט מהם אלא אח אחד לדוד, שברח אצל נחש בני עמון, ושלח מלך מואב אחריו ולא רצה ליתנו, והוא החסד שעשה נחש עם דוד. (במדבר יד ג)