נחשון  

(ראה גם: יהודה, קרבן-נשיאים, קריעת ים סוף)

זהר:

שלשה אחים היו, משה אהרן ומרים, כמו שאמר ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים, מרים היא הלבנה (מלכות), משה הוא השמש (ז"א), אהרן הוא זרוע הימין (חסד), חור זרוע שמאל (גבורה), ויש אומרים נחשון בן עמינדב (היה זרוע שמאל)... (חקת לט)

מכילתא:

ויבואו בני ישראל בתוך הים, כיון שעמדו שבטים לים, זה אומר אין אני יורד תחלה לים, וזה אומר אין אני יורד תחלה לים, שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, מתוך שהיו עומדים ונוטלים עצה, קפץ נחשון בן עמינדב ונפל לים, עליו הכתוב אומר, הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, ואומר טבעתי ביון מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושבולת מים שטפתני, ואומר, אל תשטפני שבולת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי פיה, מיד אמר המקום למשה, ידידי טובעים בים, והים סוגר, ושונא רודף, ואתה עומד ומרבה בתפלה, אמר לפניו, רבונו של עולם, ומה בידי לעשות, אמר לו ואתה הרם את מטך. ומה אמרו משה וישראל על הים, ה' ימלוך וגו', אמר המקום מי שהמליכני על הים אעשהו מלך על ישראל... אמר להם כשעמדו שבטים על הים זה אומר אני יורד תחלה וזה אומר אני יורד תחלה, שנאמר סבבוני בכחש אפרים וגו', מתוך שהיו נוטלין עצה אלו ואלו קפץ נחשון בן עמינדב ושבטו אחריו לתוך גלי הים, לפיכך זכה למלכות, שנאמר בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז היתה יהודה לקדשו, לכך ישראל ממשלותיו, אמר להם הקב"ה מי שקדש שמי על הים יבא וימשול על ישראל, והודו לו הזקנים לרבי טרפון. (בשלח פרשה ה)

ספרי:

ויהי המקריב ביום הראשון, שאין תלמוד לומר ראשון, אלא ראשון לכל ימות השנה, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, ייחסו הכתוב על שם שבטו, או שגבה משבטו והביא, תלמוד לומר נחשון בן עמינדב למטה יהודה, יחסו הכתוב על שם שבטו. (נשא מח)

תלמוד בבלי:

דתניא היה רבי מאיר אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תחלה לים, וזה אומר אני יורד תחלה לים, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה, שנאמר שם בנימין צעיר רודם, אל תקרי רודם אלא רד ים, והיו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר שרי יהודה רגמתם, לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אשפיזכן לגבורה, ובין כתפיו שכן, אמר לו רבי יהודה לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם א-ל, ועליו מפרש בקבלה, הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, טבעתי ביון מצולה ואין מעמד וגו', אל תשטפני שבולת מים ואל תבלעני מצולה... לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, שנאמר היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו, משום דהים ראה וינוס. (סוטה לז א)

פרקי דרבי אליעזר:

רבי עקיבא אומר, הלכו ישראל לבא אל ים סוף וחוזרים לאחוריהם, יראים שמא ישובו המים עליהם, ושבט בנימין רצה להכניס שם, שנאמר (תהלים ס"ח) שם בנימין צעיר רודם, יורדים, התחילו שבט יהודה רוגמין אותם, שנאמר שרי יהודה רגמתם, וקפץ נחשון תחילה לים וקדש את שמו הגדול לעיני הכל, ובממשלת יד בני יהודה נכנסו אחריהם כל ישראל לים, שנאמר (שם קמ"ד) היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו של יהודה... (פרק מב)

מדרש רבה:

ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב, ממשמע שנאמר בת עמינדב, איני יודע שהיא אחות נחשון, אלא ללמדך שכל הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה... (שמות ז ד)

נודע ביהודה אלקים, אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, כשעמדו ישראל על הים היו השבטים מדיינים אלה עם אלה, זה אומר אני יורד תחלה, וזה אומר אני יורד תחלה, קפץ נחשון לתוך גלי הים וירד, ועליו אמר דוד הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש (תהלים ס"ט), אמר הקב"ה למשה ידידי שוקע בים ואתה מתפלל, (שמות י"ד) דבר אל בני ישראל ויסעו, הוי נודע ביהודה אלקים, ולפיכך הגדיל הקב"ה שמו של נחשון בישראל, שזכה להקריב ראשון, שנאמר (במדבר ז') ויהי המקריב ביום הראשון וגו', הוי בישראל גדול שמו. (במדבר יג ו)

נחשון בן עמינדב למטה יהודה, למה נקרא שמו נחשון, על שם שירד תחלה לנחשול שבים, אמר רבי שמעון בן יוחאי, אמר הקב"ה למשה, מי שקידש את שמי בים הוא יקריב תחלה, וזה היה נחשון, וכן עשה, הדא הוא דכתיב (במדבר ז') נחשון בן עמינדב, יחסו הכתוב על שם שבטו, שבח לו, שבח לאביו, שבח לשבטו, או שגבה משבטו והביא, תלמוד לומר זה קרבן נחשון בן עמינדב, משלו הביא, ולא שגבה משבטו והביא, אלא מה תלמוד לומר נחשון בן עמינדב, ייחסו הכתוב על שם שבטו. (שם שם ט)

דבר אחר למה עתודים מלא, והוא יתיר וא"ו, כגנד ו' בנים שהיו מנחשון, בעלי ו' ברכות, ואלו הן, דוד, משיח, דניאל, חנניה, מישאל, ועזריה. דוד דכתיב יודע נגן וגו'... (שם שם יא)

ביום השלישי נשיא לבני זבולון וגו', למה בכל הנשיאים מזכיר שבטם ואחר כך מזכיר שמותם, וביהודה ויששכר מזכיר שם נשיאיהם תחלה ואחר כך מזכיר שמותם, לפי שנחשון היה מלך, ונתנאל היה מלכה של תורה... למה בכל הנשיאים כתיב שם נשיא, ונחשון אינו קרוי נשיא, לפי שהקריב תחלה, שאם בא להתגאות על הנשיאים האחרים, לומר שאני מלך עליכם, שאני הקרבתי תחילה, הם יאמרו לו אין אתה אלא הדיוט, שכולם קרואים נשיא נשיא, ואתה לא נקראת נשיא... (שם שם טז)

סדר עולם:

...נחשון בן עמינדב מת בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים... (פרק יב)

שוחר טוב:

...היתה יהודה לקדשו, כשהגיעו ישראל לים, היו עושין מלחמה זה עם זה, אי זה שבט ירד לים ראשון, ולא משנתייבש הים, אלא בתוך הים ירדו, והיו יורדים עד שהגיעו לאפסי ים, שנאמר (תהלים ס"ט) הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, וכתיב (שמות י"ד) ויבואו בני ישראל בתוך הים, היה בנימין הצדיק נכנס תחלה לים, שנאמר (תהלים ס"ח) שם בנימין צעיר רודם, אל תיקרי רודם אלא רד ים, ומה עשה נחשון בן עמינדב, קפץ לתוך גלי הים וקידש שמו של הקב"ה לעיני הכל ומרגם לבנימין, שנאמר (שם) שרי יהודה רגמתם, ועל ממשלת יד נחשון בן יהודה עברו ישראל, ומפני שרגם לאחיו זכה לארגמן, הדא הוא דכתיב (דניאל ה') והלבש לדניאל ארגונא, אמר לו הקב"ה היית מרגם את אחיך בשביל לקדש את שמי, הוי את מושל על אחיך, והוי היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו של יהודה. ראה הים ישראל עושין מלחמה זה עם זה על קדושת שמו, אמר הים מה אני עומד, מיד ברח, שנאמר הים ראה וינוס. (מזמור קטו)

ילקוט שמעוני:

ויאמר ה' אל משה נשיא אחד ליום, אמר משה אמר הקב"ה שתקריבו, אבל לא נאמר לי מי מכם יקריב ראשון, נתנו עיניהם בנחשון. אמרו זה קדש שמו של הקב"ה והוא ראוי להוריד השכינה, הוא יקריב ראשון. בכלם כתב קרבנו, ובו כתב וקרבנו, בכלם כתב עתדים חסר, ובו כתב עתודים מלא, באותו היום ראתה אלישבע בת עמינדב ארבע שמחות ואבל אחד... (במדבר פרק ז, תשיד)

מדרש אגדה:

ליהודה נחשון בן עמינדב, ולמה נקרא שמו נחשון, שירד לנחשול של ים תחלה בטרם שנבקע, ונו"ן מתחלף בלמ"ד, כמו שמצינו נשכות לשכות... (במדבר ז)

מדרש הגדול:

אמר רבי אלעזר לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה דנסיב מיתרו נפק מיניה יהונתן, אהרן דנסיב מעמינדב נפק מיניה פינחס... (שמות ו כג)

אבן עזרא:

נחשון - בסברא מת במדבר, שלא יתכן שהיה אז נער והוא בעל דגל והולך בראש ישראל, והיה מזכירו אילו נכנס לארץ ישראל... (רות ד כ)

רמ"ע מפאנו:

...נסתלק חור ונכנס נחשון וגם הוא מת באותה שנה... (מאמר חקור דין חלק ד פרק טו, וראה עוד בערך נדב ואביהוא)

אור החיים:

למטה יהודה - ולא אמר נשיא ככל האמור במטות, לומר כי ראוי הוא נחשון להקריב ראשון, הגם שלא היה נשיא ומעלתו מצד עצמו, מה שאינו כן בכל שאר הנשיאים, כי מעלתם היא לצד היותם נשיאי השבט לבד. עוד ירצה להפליג מהותו שלא היה מחשיב עצמו כנשיא, אלא כאחד מבני השבט, ומצד שמצינו רז"ל שבקשו לדרוש בשמות הנשיאים, כל אחד כפי מעשיו, נראה כי צדיק זה שמו גם כן יגיד כי הוא זה אשר היה יחיד שהתנדב לקדש שמו בירידה לים, והוא אומרו נחשון, אות נו"ן מתחלפת בלמ"ד באותיות דטלנ"ת, שהגם שהיה נחשול של ים גובר בין ישראל שנקראו עמי, נדב וירד לים, כמאמרם ז"ל. (במדבר ז יב)