נילוס  

(ראה גם: ארבע נהרות, יאור, נהר)

זהר:

רבי יוחנן אמר, הרבה ע"ז היו במצרים, נילוס אלוה שלהם היה, והוא היה בכלל אלוהיהם, ובכלם עשה ה' שפטים. אמר רבי אבא, (דעה) זו של רבי יוחנן היא מדוייקת וברורה, משום שאלוהיהם מוכים תחלה ואחר כך האומה, וכן נילוס הוכה בתחילה והעצים והאבנים (שעבדו להם)... ואמר רבי יצחק לרבי יוחנן, על צבא המרום במרום כתוב, ונילוס לא היה במרום, אמר רבי יוחנן לרוב מימיו של נילוס הם נדמים כמו שהיה במרום, אמר רבי יצחק השר שלהם מוכה בתחלה, ואחר כך שאר אלוהיהם. (שמות שכב)

אמונות ודעות:

...ואם היה בארץ כוש, יביאוהו באסדות של גומא עד שיגיע למצרים, לפי שיש במעלה הנילוס הרים בולטים במים, ואי אפשר לסירות של עץ לעבור בו שלא ישברו, אבל אסדות של גומא המזופפות מתקפלות ואינן נשברות... (מאמר ח פרק ו)

...והשני שנילוס מצרים יחרב במקום אחד והפרת יחרב בשבעה מקומות למסעות העם, כאמרו "והחרים ה' את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר והיתה מסילה לשאר עמו" (ישעיה י"א)... (שם פרק ח)

רש"י:

על היאור - כל שאר הנהרות אינם קרויין יאורים חוץ מנילוס, מפני שכל הארץ עשוין יאורים יאורים בידי אדם, ונילוס עולה בתוכה ומשקה אותה, לפי שאין גשמים יורדין במצרים תדיר כשאר ארצות. (בראשית מא א)

ונשתו מים - הים לא יחזיר את נילוס לאחוריו כדי שיעלה וישקה את מצרים. (ישעיה יט ה)

ונגרשה - נילוס עולה אחת למ' שנה על הארץ ומעלה רפש וטיט, וכשחוזר מימיו מצטללים, כן תקיא הארץ הרשעים ותנוח. (עמוס ח ז)

רמב"ן:

...ורבי אברהם מכחיש מה שאמרו כי פישון הוא נילוס, בעבור שימצאהו יוצא מהר הלבונה, ולכן יגדל בימי הקיץ, וכבר יוצא מהר הלבונה, וכבר נודעו נהרות רבים יצאו מן המקור ומשכו הרבה, ואחר כך יכנסו בתחתיות ארץ מהלך ימים ויבקעו ויהיו נובעים תחת אחד ההרים במקום רחוק. (בראשית ג כב)

על היאור - רש"י, אבל אונקלוס תרגם יאור נהרא... והנה כולם יקראו לדעתו יאורים... ואלו העשויים חפירות ארוכות בידי אדם גם הם יקראו יאורים... (שם מא א)

אברבנאל:

פישון - לרש"י הוא הנילוס, ולחכמי האומות גאנק"י... גיחון - נילוס, הגדול מנהרי עולם, וטבע מימיו להפרות הנשים מאד, והעקרות שתשתנה תלדנה. (בראשית ב יא)