נין  

תרגום יונתן:

ולניני ולנכדי - ובברי ובבר ברי. (בראשית כא כג)

רש"י:

נינם - כל מושליהם. (תהלים עד ח)

רד"ק:

נינם - נינה אותם והרגם, כמו חרב היונה. (שם)

ינון - יהיה זכר, מלשון נין ונכד, שהבן זכר לאב. (שם עב יז)

מאירי:

וינון שמו - ימשך, מלשון נין ונכד. (שם)

הכתב והקבלה:

ולניני - מלשון ממשלה, כי שולט בנכסי אביו, וכברש"י תהלים ע"ב י"ז. (בראשית כא כג)

מלבי"ם:

נין בא על בן הבן, ומזה גם פירוש ינון שמו, ינון הוא פועל משם נין, ורוצה לומר שמו ילך מנין לנין דור דורים. (הכרמל)

העמק דבר:

ולניני - משמעו הבן המנהיג אחריו. (בראשית כא כג)