ניקנור  

תלמוד בבלי:

ניקנור נעשו נסים לדלתותיו, תנו רבנן, מה נסים נעשו לדלתותיו, אמרו כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו, נטלו אחת מהן והטילוה לים, ועדיין לא נח הים מזעפו, בקשו להטיל את חברתה, עמד הוא וכרכה, אמר להם הטילוני עמה, מיד נח הים מזעפו, והיה מצטער על חברתה, כיון שהגיע לנמלה של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה, ויש אומרים בריה שבים בלעתה והקיאתה ליבשה... לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב, חוץ משל ניקנור מפני שנעשו בו נסים, ויש אומרים מפני שנחושתן מוצהבת היתה, רבי אליעזר בן יעקב אומר נחשת קלוניתא היתה, והיתה מאירה כשל זהב. (יומא לח א, וירושלמי יומא יט א)

תלמוד ירושלמי:

...יום תלת עשר ביה יום נקנור, מהו יום נקנור, שלטון משל מלכות יון עובר לאלכסנדריא, ראה את ירושלים חירף וגידף וניאץ, ואמר בשובי בשלום אתוץ את המגדל הזה, ויצא אליו אחד משל בית חשמוניי, והיה הורג בחיילותיו עד שהגיע לקרובין שלו, וכיון שהגיע לקרובין שלו קטע את ידו וחתך את ראשו ותחבן בעץ, וכתב מלמטן הפה שדיבר באשמה והיד שפשטה בגאוה ותלוין בקונטס נגד ירושלים. (תענית יב א)