נכוחה  

תרגום יונתן:

נכוחים - גלין. (משלי ח ט)

אבן עזרא:

נכוחה - שאמר אדם לחבירו ראה דבריך טובים. (ישעיה נט יד)

רד"ק:

נכוחה - שיהיה ישר בדרכיו, ולא יאהבו לעצמו יותר מלחבירו. (שם)

מאירי:

נכוחים - דברים מסודרים על קו היושר, אף על פי שהסכלים יבינום לפעמים בהיפך כוונתם. (משלי ח ט)

מלבי"ם:

נכוחה - שיקביל אדם דרכו לנכח דרך ה', שהוא שורש המצות בין אדם לחבירו, אך אם כשלה האמת ברחוב, איך תהא נכוחה, וזו צריכה עוד למוד וקבלה. (ישעיה נט יד)