נכרי      תורה  

ראה: אומות העולם-תורה, בן נח-מצוה.