נמרץ  

תרגום יונתן:

נמרצת - מרירן. (מלכים א ב ח)

מה נמרצו - מה בסימין. (איוב ו כה)

רש"י:

נמרצת - מפורשת. (מלכים א ב ח)

נמרצו - לשון דבור על אופניו, וכן נמלצו, ול' מתחלפת ברי"ש. (איוב ו כה)

אבן עזרא:

נמרצו - חזקו. (שם)

אברבנאל:

קללה נמרצת - דרשוהו נוטריקון, נואף, מואבי, צורר, תועבה. (מלכים א ב ח)