נסתר  

מהר"ל:

ודבר ברור כי כל דבר שהוא בהסתר מפני שהוא נסתר יש לו מעלה עליונה, אבל דבר שבגלוי הוא שפל ופחות... (גבורות ה' פרק יט)

...כך דברי חכמים שיש בהם נגלה ונסתר, שהנסתר היא יקר בחכמה, והנגלה הוא נחמד וטוב למראה... (באר הגולה ה)