נעות  המרדות  

(ראה גם: יהונתן, שאול)

רש"י:

נעות המרדות - אשה נעה ונדה, יצאנית, ראויה לרדות ולייסר. דבר אחר, כשחטפו בני בנימין בשילה, היה שאול בוש לחטוף, והעיזה פניה ורדפה אחריו. (שמואל א כ ל)

רלב"ג:

בן נעות המרדות - שלא הוכיחתו אמו בקטנותו, או בן אשה שאינה ראויה למלכות, ומעוות מלמשול, וכן גם הוא שבוחר במה שימנעהו מלמשול. מרדות מלשון ממשלה, מעוותת הממשלה. (שם)

מלבי"ם:

נעות המרדות - מורד נעוה ומשוגע, שאין בן ממריד באביו נכרי. (שם)

נעוה לב - פועל עוה מציין עוות הגיוני, וכולל עוות השכל והבינה על ידי קלקול הלב ותאוותיו, ונעוה לב הוא שהכח המושל, הלב שבקרבו, נעוה וסר מדרך הישר והחכמה וימשך אחרי ציורים רעים, וגם שכלו יהיה לבוז, כי ישרת כעבד את התאוה והיצר. (הכרמל)