נעמה  העמונית  

רד"ק:

נעמה העמונית - להודיע שהלך אחר מעשה אמו, ועבד עבודת גלולים ג' שנים, כבדברי הימים. (מלכים א יד כא)

רמ"ע מפאנו:

...וכן מאלף נשים שגייר שלמה לא נתקבלה מכלן להעמיד ממלכת ישראל אלא נעמה העמונית שנשאת לו כשהיה בדלי דלות, ולא חזר למלכותו אלא בזכותה, ונמצא כתוב באגדה שאותה טבעת ששם המפורש חקוק עליה ונפתה שלמה לאשמדאי ונתנה לו כדאיתא בפרק מי שאחזו השליכה לים הגדול... סוף דבר זימן הקב"ה דג אחד ובלע אותה. ושלש שנים נטרד שלמה בעניותו על שעבר ג' לאוין לא ירבה לו נשים וסוסים וזהב ונכשל בכלן ונטרפה דעתו באבדן הטבעת עד שרחם עליו הקב"ה ונזדמן לפני מלך בני עמון ונעשה לו מלצר, ראתהו נעמה בתו וחשקה בו, ואביה הגלה את שניהם למדבר למען ימותו מיתת עצמם וידו אל תהיה בם, וזימנם הקב"ה לשפת הים ואותו הדג עלה לגורלם, ומידה של נעמה קבל שלמה תנחומין שנתנה לו הטבעת בקריעת הדג ותחי רוחו ומנדעיה עליה יתוב. ואין ספק שלא החמיץ שלמה מצוה רבתי הבאה לידו אלא תכף ומיד שחזק ונשתפה שם גייר אותה. ועדיין היו שניהם עניים מרודים. וזכתה יותר מרות שנקראת אם המלך סתם, כדאיתא בפרק הספינה והנעמה היא אם המשיח לדעת חז"ל ושמה יעיד על נעם ה' אלקינו... (מאמר אם כל חי חלק ג סימן ט)

אור החיים:

...ולפעמים תצא הנפש מעצמה לעולם, לצד השרצת נפשות הקליפה בעולם, ובצאתה תהיה מובדלת מאוצר הקליפה טבעה, ותתאוה ללכת בדרך הטוב, והוא סוד נשמות הגרים המתגיירים מעצמם, ובכלל דבר זה גם כן באמצעות דבר מגונה ביותר, יבחר השבאי שהוא אדם בליעל להוציא נפש הקדושה ששבויה בידו במקום הקליפה, וזה לך האות רות המואביה יצאה מזנות אב ובתו, ונעמה העמונית... ויש לך לדעת כי אם היה עושה מעשה לוט אדם אחר, לא היו יוצאים באמצעותו ב' פרידות הטובות, אלא שהיה גדול בבחינתו, כי גם בחינת הרע יש בה הדרגות גדולות... (בראשית מט ט)