נעמיות  

תלמוד בבלי:

...רבן שמעון בן גמליאל אומר אף מטלטלין שברי זכוכית מפני שהוא מאכל לנעמיות... נעמיות שכיחי, פילין לא שכיחי... (שבת קכח א)