נערה  

(ראה גם: אב-ובת, אם-ובת, אשה, בתולה, קטנה)

זהר:

מאין לנו זה, משכתוב "כי יהיה נערה" וגו', וכתוב נער במסורה, בלי ה', מהו הטעם, הוא משום שלא נתחברה בזכר, ובכל מקום שאין שם זכר ונקבה אין שם ה', ועל כן כתוב נער בלי ה', והה' עלתה משם ונשארת הנוקבא אז באות ד', המורה דלות ועניות... (בראשית ב רסא, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

נערה שנתארסה ונתגרשה, רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס, רבי עקיבא אומר יש לה קנס, וקנסה לעצמה... (כתובות לח א, וראה שם עוד)

...אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור, שנאמר ונתנו לאבי הנערה, נערה מלא דבר הכתוב, מתקיף לה רב אדא בר אהבה, טעמא דכתב רחמנא נערה, הוא לאו הכי הוה אמינא אפילו קטנה, והא כתיב "ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה", וקטנה לאו בת עונשין היא, אלא כאן נערה, הא כל מקום שנאמר נער, אפילו קטנה במשמע, (ולמדך דכל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע)... (שם מ ב)

נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גטה, אמר רבי יהודה אין שתי ידים זוכות כאחת, אלא אביה מקבל את גטה בלבד... במאי קמיפלגי, רבנן סברי ידא יתירתא זכי לה רחמנא, ורבי יהודה סבר במקום אביה יד דילה לאו כלום היא. (גיטין סד ב)

...מה למקדשה לפסולים, שכן אדם מקדש את בתו כשהיא נערה, ימכרנה לפסולים, שאין אדם מוכר את בתו כשהיא נערה, (כשהביאה סימנים)... (קידושין יט ב)

הבא על נערה המאורסה אינו חייב עד שתהא נערה בתולה מאורסה והיא בבית אביה, באו עליה שנים, הראשון בסקילה והשני בחנק. תנו רבנן, נערה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה, מאורסה ולא נשואה, בבית אביה פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל, אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים נערה המאורסה אפילו קטנה במשמע... (סנהדרין סו ב)

...מנא הני מילי, אמר קרא ולנערה לא תעשה דבר אין לנערה חטא מות, נער זה זכור, נערה זו נערה המאורסה, חטא אלו חייבי כריתות, מות אלו חייבי מיתות בית דין, (שמצילין אותן בנפש הרודף)... (שם עג א)

...נערות י"ב חודש מי איכא, והא אמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים בלבד, וכי תימא בציר מהכי הוא דליכא, הא טפי איכא, הא בלבד קאמר...(נדה סה א)

פרקי דרבי אליעזר:

רבי עקיבא אומר, כל מי שהוא נכנס לעיר ומוצא נערות לפניו, דרכו מוצלחת לפניו, ומנין תדע שהוא כן, בא וראה מאליעזר עבד אברהם, שעד שלא נכנס לעיר מצא נערות יוצאות לפניו, שנאמר (בראשית כ"ד) הנה אנכי נצב על עין המים, והקב"ה הצליח דרכו, שנאמר (שם) וה' הצליח דרכי. ועוד ממי אתה למד, ממשה רבינו, שעד לא נכנס לעיר מצא נערות יוצאות לפניו, שנאמר (שמות ב') ולכהן מדין וגו', והצליח דרכו ועלה לגדולה, ומנין תדע לך שהוא כן, בא וראה מיעקב, שעד לא נכנס לעיר מצא נערות יוצאות לפניו, שנאמר (בראשית כ"ט) והנה רחל בתו באה עם הצאן. (פרק לו)

לקח טוב:

ותרץ הנערה, הנער כתיב, שעדיין לא בגרה, דבר אחר הנערה נקיה מכל ביאות. (בראשית כד כח)

רש"י:

נערה - ריבה מעיר נערון. (מלכים ב ה ב)

אבן עזרא:

בין אב לבתו - אם איננה בוגרת, על כן נאמר בנעוריה. (במדבר ל יז)

הרקאנטי:

ונתעוררו רז"ל בספר הזוהר על מה שכתוב בכל הפרשה נער חסר ה"א, והטעם כי הה"א רומזת לה"א אחרונה של שם והיא חסרה מן הנערה הזאת, והבן זה, אך ונתנו לאבי הנערה מלא, כי היא בשלימותה... (כי תצא)

מהר"ל:

ולפי גודל החטא, שאין ראוי שיעשה, נחשב המעשה שהוא נוטה אל ההעדר, והחטא בכל מקום שכאשר רוצים להפליג בחומר החטא אמרו שבא על נערה המאורסה, והטעם מפני כי הבא על נערה המאורסה, לפי שהוא חוטא בקדושה, שהנערה היא מקודשת לאחר, והנה בא עליה, לכך הוא חוטא בקדושה, ואינו כמו מי שבא על בעולת בעל, שכבר היא אשתו, ואין כאן שם קדושין, ואף על גב דלא פקע מינה קדושין הראשונים, מכל מקום אין שם מאורסה עליה, רק בעולת בעל, ולכך המיתה על של ארוסה חמורה מבעולת בעל, ומפני גודל החטא הזה הוא העדר גמור... (באר הגולה באר ו)

הכתב והקבלה:

העלמה - נאמר על ההתפתחות הגשמית בימי הנעורים, שעליה נתנו הם עיניהם, ואצלו כתב והיה הנערה, ושם נערה הונח על מעמד הנערות בבחינת הרוחניות, כי בימי הנעורים יתעורר אור השכלי לעלות ולהתגבר לקנות לו יתרון הכשר לשמוע בלמודים... (בראשית כד מג)

מלבי"ם:

כנעוריה - פרט למעוברת, כי אחד מההבדלים שבין שם נערה לשם אשה, ששם נערה הגם שכולל בתולה ובעולה, לא יכלול המעוברת בשום מקום... (ויקרא כב יג)

כי יהיה נערה - פרט לבוגרת, היינו שעברו עליה י"ב שנים וששה חדשים, וקטנה שהיא פחותה מי"ב שנים ויום אחד פלוגתא דרבי מאיר וחכמים סנהדרין סו ב'. (דברים כב כג)

רש"ר הירש:

...מדבר בנערה, וכבר הערנו בפירושנו לבראשית כ"ד ט"ז שכל נער (נערה חס"ר ה"א) שבתורה יש בכללה גם קטנה, להוציא את הבוגרת, נמצאנו למדים שמדובר כאן בנערה הנמצאת עדיין ברשות אביה, הווה אומר, שלא הגיעה עדיין לכלל בגרות מינית, הכתוב מדבר איפוא באיש המפתה נערה שטרם בגרה... (שמות כב טו)