נפל  

תרגום יונתן:

ותפל מעל הגמל - ואתרכינת. (בראשית כד סד)

על פני כל אחיו נפל - קדם כל אחוהי שרא. (שם כה יח)

רש"י:

נפל - שכן, כמו "ומדין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק"... (שם)

אבן עזרא:

נפל - חלקו או גורלו, או שרוב בני ישמעאל נוסעים ממקום אל מקום, כטעם "אל הכשדים אתה נופל"... (שם)

רמב"ן:

ותפל - ...לשון רש"י, השמיטה עצמה לארץ, כתרגום ואתרכינת, כמו "הטי נא כדך", ארכיני... ואין דעת אונקלוס שהשמיטה עצמה מן הגמל לארץ, שאם כן הנה היא נופלת מעל הגמל ממש, לא מוטה מעליו, וכן לשון הרכנה, הטיה לצד אחד בלבד, אבל כוונתו כי מעל הגמל אשר היא רוכבת עליו הטתה עצמה לצד אחד, להסב פניה ממנו, וכמוהו לדעתי "וירא נעמן רץ אחריו ויפול מעל המרכבה לקראתו".... (שם כד סד)

מלבי"ם:

והפילו - אין לפרש כפשוטו, שיפילו לארץ כדרך הנופלים ויהיה מושכב, א' משום שנלמד להלן שילקהו שליש מלפניו ושני שליש מלאחריו, שאין אפשר כשהוא שוכב, ב' כי שורש נפל יורה רק שהתנועע ממקומו, ועל פי רוב יאמר על המקום ששם נפל, כמו "נופל בשדה", ובזה יתיישב מה שכתוב "ותפול מעל הגמל" (בראשית כ"ד ס"ד), תרגם אונקלוס ואתרכינת, מפני שלא נזכר להיכן נפלה, ועל ידי נס לא נפלה לארץ, וכן כאן דכתיב והפילו, ולא אמר להיכן, פירוש שינענהו ממצבו הראשון... (דברים כה ב)

רש"ר הירש:

נפילים - נפילה היא בדרך כלל סימן של חולשה, אולם, יש גם נפילה של גבור המתנפל על חלש הימנו, כך (תהלים ק"ה) "נפל פחדם עליהם", וכן מצאנו לשון נפילה ברוח ה' הגוברת על הנביא בחזקת היד, (יחזקאל ה' א') "ותפל עליו יד ה'", ועוד מצאנו לשון נפילה אם אירע דבר מקרי שהוא מחוץ לכל חישוב, (רות ג' י"ח) "איך יפול דבר", פעם אחת גם ביחס לישראל, (בראשית כ"ה י"ח) "על פני כל אחיו נפל", אולי זו הוראת "נפל" כאן, הוא נקרה בדרכם בניגוד לכל חישוב, כאילו נפל מן השמים. ישמעאל היה פרא אדם, עצמתו בלתי רגילה, ולא השתלבה בסדר הרגיל של הדברים... (בראשית ו ד)

ותפל מעל הגמל - צניחה מהירה מרצון, כמו בנעמן, "ויפול מעל המרכבה לקראתו" (מ"ב ה' כ"א)... (שם כד סד)

על פני כל אחיו נפל - נקרה למקום שאינו מקומו, בו האדם מהוה יוצא דופן... (שם כה יח)

...לפיכך נראה כי הביטוי הפיל גורל אינו חל על תהליך ההגרלה, אלא על תוצאתה, על ידי הגורל נופל דבר בחלקו של אדם, והלשון נופל הולם את התוצאה, שאינה פרי חישוב וברירה... (שמות טו ד)