נץ   עופות

תלמוד בבלי:

אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה (היא דרוסה), ובעופות מן הנץ ולמעלה... אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר, שאר עופות טמאין יש להן דרוסה, ואנן תנן ודרוסת הנץ בעוף הדק, דרוסת בדכוותיה, ואינך בדזוטרא מינייהו, ואיכא דאמרי דרוסת הנץ בדרבי מיניה, ואינך בדכוותייהו. (חולין נב ב)

רש"י:

יאבר נץ - יבדל הנץ כנף, ומלאך הוא דומה לנץ, מעמיד קושי רוח דרומית בכנפיו שלא תחריב העולם. (איוב לט כו)

אבן עזרא:

יאבר נץ - יעופף לתימן לבקש מקום חם. (שם)