נץ   פרי

תלמוד בבלי:

איתיביה אביי פיטמא של רימון מצטרפת והנץ שלו אין מצטרף, מדקאמר הנץ שלו אינו מצטרף, אלמא דלאו אוכל הוא, ותנן גבי ערלה קליפי רמון והנץ שלו... חייבין בערלה... אלא אמר רבא היכא אמרינן דהוי שומר לפרי, היכא דכי שקלת ליה לשומר מיית פירא, הכא כי שקלת ליה לא מיית פירא, הוה עובדא ושקלוה לנץ דרמונא ויבש רמונא... (ברכות לו ב)

תרגום אונקלוס:

עלתה נצה - אפקת לבלבין ואניצת נץ. (בראשית מ י)

רש"י:

עלתה נצה - ואחר הפרח עלתה נצה, נעשו סמדר... נץ גדול מפרח, כדכתיב (ישעיה י"ח) "ובוסר גומל יהיה נצה", וכתיב (במדבר י"ז) "ויוצא פרח" והדר "ויצץ ציץ". (שם)

רמב"ן:

עלתה נצה - ...ואונקלוס תרגם והיא כד אפרחת אפיקת לבלבין, תרגום עלתה שהעלתה לולבי גפנים, הוציאה פרח והעלתה לולבין גדולים והנצו והבשילו אשכלותיה ענבים, כי לא יבא לו לשון עלתה בנץ, כי איננו עולה. (שם)

רד"ק:

עלתה נצה - הבוסר, ומיד היו אשכולות. (שם)