נקנור      שער  

תלמוד בבלי:

ניקנור נעשו נסים לדלתותיו, תנו רבנן מה נסים נעשו לדלתותיו, אמרו, כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, בחזירתו עמד עליו נחשול בים לטבעו, נטלו אחת מהן והטילוה לים, ועדיין לא נח הים מזעפו, בקשו להטיל את חברתה, עמד הוא וכרכה, אמר להם הטילוני עמה, מיד נח הים מזעפו, והיה מצער על חברתה, כיון שהגיע לנמלה של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה, ויש אומרים בריה שבים בלעתה והקיאתה ליבשה, ועליה אמר שלמה קורות בתינו ארזים רהיטנו ברותים, אל תיקרי ברותים, אלא ברית ים, לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור מפני שנעשו בו נסים, ויש אומרים מפני שנחשתן מוצהבת היתה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, נחושת קלוניתא היתה, והיתה מאירה כשל זהב. (יומא לח א)