נר   אור

(ראה גם: אור, חנוכה, כלי מקדש-מנורה, שבת-נר)

תלמוד בבלי:

אמר רבה פתילות שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, מפני שהאור מסכסכת בהן, שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן, מפני שאין נמשכין אחר הפתילה... תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, אין מדליקין בהן במקדש, משום שנאמר להעלות נר תמיד, הוא תני לה והוא אמר לה, כדי שתהא שלהבת עולה מאליה, ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר... אמר רב הונא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, אין מדליקין בהן בחנוכה, בין בשבת בין בחול, אמר רבא מאי טעמא דרב הונא, קסבר כבתה זקוק לה, ומותר להשתמש לאורה. ורב חסדא אמר מדליקין בהן בחול אבל לא בשבת... אמר רבי זירא אמר רב מתנה, ואמרי לה אמר רבי זירא אמר רב, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת, אמר רבי ירמיה מאי טעמא דרב, קסבר כבתה אין זקוק לה, ואסור להשתמש לאורה...

תנו רבנן מצות נר חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך... אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב, לבר מהני תלת דעביד כשמואל, מדליקין מנר לנר... יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב אדא בר אהבה, ויתיב וקאמר טעמא דרב משום ביזוי מצוה, אמר להו לא תציתו ליה, טעמיה דרב משום דקא מכחיש מצוה...

מתיב רב ששת, מחוץ לפרוכת העדות יערוך, וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות, אמר רב זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים, והא הכא כיון דקביעי נרות לא סגיא דלא משקיל ואדלוקי... (שבת כא א והלאה)

אמר רבי יהושע בן לוי כל השמנים כולן יפין לנר, ושמן זית מן המובחר... אמר האי צליל נהוריה טפי... אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום ביתו, נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו, בעי רבא, נר חנוכה וקידוש היום מהו... בתר דאבעיא הדר פשטה, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא. אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים... רב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרבי אבין נגרא, חזא דהוה רגיל בשרגי טובא, אמר תרי גברי רברבי נפקי מהכא... (שם כג א וב)

...דאמר רב נחמן בר רב זבדא, ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר רב הדלקת נר בשבת חובה... מאי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבהו זו הדלקת נר בשבת. (שם כה ב)

...נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר, מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקב"ה. (שם ל ב)

כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, אמר הקב"ה... נשמה שנתתי בכם קרויה נר, על עסקי נר הזהרתי אתכם, אם אתם מקיימים אותם מוטב, ואם לאו הריני נוטל נשמתכם. (שם לא ב)

תנו רבנן, נותנין בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק, ונותנין טיט וחרסית תחת הנר בשביל שתמתין ותדליק. אמר רב זוטרא האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית... (שם סז ב)

...אמרה ליה (לשופט) נהור נהוריך כשרגא (שנתנה שוחד), אמר ליה רבן גמליאל אתא חמרא (שנתן לו שוחד), ובטש לשרגא. (שם קטז ב)

רב הונא מדליק שרגא (לשבת), רב פפא גדיל פתילתא. (שם קיט א)

תניא רבי יוסי בר יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. (שם שם ב)

נכרי שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל, ואם בשביל ישראל אסור... וצריכא, דאי אשמעינן נר משום דנר לאחד נר למאה... שמואל איקלע לבי אבידן תורן, אתא ההוא נכרי אדליק שרגא, אהדרינהו שמואל לאפיה, כיון דחזא דאייתי שטר וקא קרי, אמר אדעתא דנפשיה הוא דאדליק, אהדרינהו איהו לאפיה גבי שרגא. (שם קכב א וב)

תנא דבי רבי ישמעאל, לילי י"ד בודקים את החמץ לאור הנר, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנאמר שבעת ימים שאור לא ימצא, ואומר ויחפש בגדול החל ובקטן כלה, ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר ה' נשמת אדם חופש, מאי ואומר, וכי תימא האי בעת ההיא קולא הוא, דקאמר רחמנא לא בדיקנא לה בירושלים בנהורא דאבוקה דנפיש נהורא טובא, אלא בנהורא דשרגא דזוטר נהורא טפי... והאמר רבא מאי דכתיב ונוגה כאור תהיה קרנים מידו לו, ושם חביון עוזו, למה צדיקים דומין בפני השכינה, כנר בפני האבוקה... (פסחים ז ב)

תנו רבנן, בשעת פטירתו של רבי אמר לבני אני צריך... נר יהיה דלוק במקומו... (כתובות קג א)

בחסר כל, אמר רבי אמי אמר רב בלא נר ובלא שולחן... (נדרים מא א)

והתניא את זו דרש רבי מנחם בר יוסי, כי נר מצוה ותורה אור, תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור, את המצוה בנר, לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה, ואת התורה באור לומר לך מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם... (סוטה כא א)

אדהכי אתא ההוא חברא שקלה לשרגא מקמייהו, אמר רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשו. (גיטין טז ב)

תנא... אור הנר בברור חיל משתה שם משתה שם. (סנהדרין לב ב)

...דשרגא בטיהרא (נר ביום) מאי אהני... (חולין ס ב)

תלמוד ירושלמי:

למה לאור הנר, אמר רבי שמואל בר רב יצחק, מפני שהנר בודק כל שהוא, למה בלילה, אמר רבי יוסה שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה... (פסחים א א)

אור הנר בברור חיל, שבוע בן שבוע בן, אף על פי שבטל השמד, המנהג לא בטל. (כתובות ה ב)

מדרש רבה:

דבר אחר צו את בני ישראל, בר קפרא פתח, כי אתה תאיר נרי, אמר הקב"ה לאדם, נרך בידי ונרי בידך, נרך בידי, שנאמר נר ה' נשמת אדם, נרי בידך, להעלות נר תמיד, אלא אמר הקב"ה אם הארת נרי, הריני מאיר נרך, הוי צו את בני ישראל. (ויקרא לא ד)

אמר רבי חנין בזכות להעלות נר תמיד, אתם זוכים להקביל פני נרו של מלך המשיח, מה טעם, שם אצמיח קרן לדוד וגו'. (שם שם ט)

שבעים שקל בשקל הקדש, אלו ע' זקנים שמינה משה, כולם נביאים מאותן שאמר לו הקב"ה ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך וגו', וכן הוא אומר, (במדבר י"א) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל וגו'. שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, שהוא והם כולם נתמלאו רוח הקודש, והם נתמלאו רוח הקדש מרוחו של משה, ומשה לא חסר כלום, כאדם שמדליק נר מנר, הנר דולק וחבירו אינו חסר... (במדבר יג יט)

מדרש תנחומא:

ילמדנו רבינו, נר שיש עליו צורת עבודת כו"ם מהו שידליק ישראל ממנו את הנר, כך שנו רבותינו, נר שיש עליו צורת עבודת כו"ם אסור לישראל להדליק בו, לפי שנאמר, (דברים ז') ולא תביא תועבה אל ביתך. (ויצא י)

מדרשים:

ארבעה דברים העושה אותם דמו בראשו... והעומד ערום לאור הנר, והמכבה את הנר בפיו הרי זה נכפה, והמשמש מטתו לאור הנר יוצאים ממנו בנים כעורים ונכפים. (מדרש מעשה תורה)

רבינו בחיי:

חייב אדם להדליק נרות בבית הכנסת, לפי שהמקום ההוא מיוחד לתפלה, שהיא מפעולות הנשמה, והנשמה נמשלת לנר, שכן אמר שלמה ע"ה (משלי י"ג) "אור צדיקים ישמח", ועל כן הנשמה נהנית ושמחתה מרובה באותה האור ומתרחבת ומתפשטת באותה שמחה, לפי שהאור מינה, וכל מין הוא מתקרב אל מינו ונהנה, ומתוך שמחתה עובדת את השי"ת בשמחה... והוא שדרשו ז"ל "על כן באורים כבדו ה'" (ישעיה כ"ד), באילין פנסיא, כי הבית שמדליקין שם נרות הלא הוא מואר ומכובד בעיני הבריות, ומעלתו קבועה בנפשם יותר מן הבית שאין מדליקין שם... (כד הקמח בית הכנסת)

מלבי"ם:

ההבדל שבין נר ובין אור הוא, שנר מציין הבזך שבו נותנים השמן והפתילה ומאיר על ידי הדלקה, ונר הוא קטן מאור, שהוא האור העצמי שעל ידו יאיר הנר... (הכרמל)