נר   סבו של שאול

סבו של שאול.

תלמוד ירושלמי:

דאמר רבי שמעון בן לקיש שאול לא זכה למלוכה אלא על ידי שהיה זקנו מדליק נר לרבים נקרא שמו נר, כתוב אחד אומר ונר הוליד את קיש, וכתוב אחד אומר וקיש בן אביאל, והלא אביאל היה שמו, אלא על ידי שהיה זקינו מדליק נר לרבים נקרא שמו נר. (שביעית ט א)