נרדף  

מדרש רבה:

והאלקים יבקש את נרדף, רב הונא בשם רב יוסף אמר לעולם והאלקים יבקש את נרדף, אתה מוצא צדיק רודף צדיק, והאלקים יבקש את נרדף, רשע רודף צדיק, והאלקים יבקש את נרדף, רשע רודף רשע, והאלקים יבקש את נרדף, מכל מקום והאלקים יבקש את נרדף. רבי יהודה ברבי סימון אמר בשם רבי יוסי ברבי נהוראי לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפין מן הרודפין, תדע לך שכך הוא, שכן הבל נרדף מפני קין ובחר הקב"ה בהבל, שנאמר וישע ה' אל הבל ואל מנחתו. נח נרדף מפני דורו, ולא בחר הקב"ה אלא בנח, שנאמר כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. אברהם נרדף מפני נמרוד, ובחר הקב"ה באברהם, שנאמר אתה הוא ה' האלקים אשר בחרת באברם... רבי אלעזר ברבי זמרא אמר אף בקרבנות כן, אמר הקב"ה שור נרדף מפני ארי, עז נרדף מפני נמר, כבש מפני זאב, לא תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפין, הדא הוא דכתיב שור או כשב או עז כי יולד. (ויקרא כז ה)

רש"י:

מה שהיה - ראינו או שמענו מאחרים שהקב"ה יבקש הנרדפים, עשו רודף את יעקב וגו'. ואשר עתיד - הוא דוגמת מה שהיה, שאין ה' משנה מדותיו, לעולם יבקש את נרדף ליפרע מן הרודף, אם כן מה יתרון עושה הרע. (קהלת ג טו)