נשא  לב  

תרגום יונתן:

אשר נשאו לבו - דאיתרעי לביה. (שמות לה כא)

אבן עזרא:

נשאו לבו - הם חכמי לב, והטעם שיש לו לב רם. (שם)

רמב"ן:

נשאו לבו - על החכמה של העושים במלאכה, ואמר כן, כי לא מצינו על המתנדבים נשיאות לב... וטעם "אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה", כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד או שיאמן בהן ידיו כלל, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן, ויגבה לבו בדרכי ה' לבא לפני משה... (שם)

מלבי"ם:

נשאו לבו - אם הרגיש תשוקה בלבו, היה סימן שה' נתן חכמה בלבו, ובא. (שמות לו ב)

העמק דבר:

נשאו לבו - שלבו מכהו אם לא יתן כחבריו, או שמא ישא עונשו על העלמת עין. (שם)