נשא  פנים  

(ראה גם: אלקים-נושא פנים-דין, דין, דיין)

ספר חסידים:

כתיב ישא ה' פניו אליך (במדבר ו'), וכתיב לא ישא פנים (דברים י'), הא כיצד, ישא פנים בעולם הזה, ואפילו מן החיים למתים, כי בקש שמואל והכניסו את לוי בישיבה של מעלה... ולא ישא פנים לעולם הבא, כי לפי מעשיו ישימוהו למעלה במעשיהם... (שסה)

מלבי"ם:

ולא תשא פני - גדר הנשיאות פנים שמעביר איזה פשע ורוע ענין שיש בו ומוותר לו, "וישא ה' פני איוב" (איוב מ"ב), ולפעמים נושאים לאחר פנים בעבורו, רוצה לומר שעל ידו מוותרים רעות אחרים, כמו שכתוב "הנה נשאתי פניך לבלתי הפכי את העיר". (ויקרא יט טו)

רש"ר הירש:

אולי ישא פני - כנגד ההוראות של השורש נשא, יש הוראות שונות גם לביטוי נשא פנים, בייחוד יש להביא כאן בחשבון את שתי ההוראות, להרים, לקבל על עצמו. כאן, אולי ירים את פני שהם נופלים עתה, אולי ישכח ויסלח... כנגד זה "לא תשא פני דל" (ויקרא י"ט), ובדרך כלל נשא פנים במשפט, יש להבין בהוראת לקבל על עצמו, ומכאן לקלוט אל תוכו, להשיג ולהכיר, ולפיכך "נשא את ראש" רוצה לומר למנות, שכל עצמו אינו אלא לקלוט בתודעה, בזה אחר זה, את מציאותם של מספר פרטים, הכלולים במושג משותף, הרי נשא פנים במשפט רוצה לומר, לקבל בין גורמי המשפט את אישיותו וייחודו של אחד הצדדים, להתחשב בדבר, מי העומד לדין. (בראשית לב כא)