נשא  

(ראה גם: הרם, מנה, ספר, שים)

תלמוד בבלי:

...אבל אדם חי דנושא את עצמו, אפילו רבנן מודו... (שבת צד א)

אותיות דר' עקיבא:

ומפני מה נקרא נשא, מפני שהוא נושא בזרועו את כל העולם, שנאמר ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט (ישעיה מ"ו).

רש"י:

כי תשא - לשון קבלה, כתרגומו, כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם, אל תמנה לגלגלות, אלא יתנו כל אחד מחצית השקל... (שמות ל יב)

אבן עזרא:

ולא תשא למקום - כטעם תסלח, כמו נושא עון... (בראשית יח כד)

הכתב והקבלה:

ואשא אתכם - לא ענין נשיאה, כי אם התרוממות, שרומם אותם על דרכי הטבע, למעלה ממעוף הנשר. (שמות יט ד)

מלבי"ם:

לא תשא שמע שוא - מענין לקיחה, כמו "וביתם נשאו" (מיכה ב'), שמקבל לשון הרע. (שמות כג א)

ההבדל בין נשא ובין רם הוא, כי נשא מציין ההעתק מן השפל אל המעלה, הנשא ממדרגה למדרגה מן התחת אל הגובה על ידי גדול וצמיחה ומסבה חיצונית, ולרוב מציין דבר המתנשא ממדרגה למדרגה או מתנשא ברוח באמת או בדמיון, וגם העננים נקראים נשיאים. ההבדל בין פועל נשא ליתר הלשונות שבאו על המנין הוא, שפועל נשא בא על מנין ופקידה שיש בה נשיאות וחשיבות, כמו ראש אנשי המלחמה, שהוא גבור ומצביא המלחמה... (הכרמל)

רש"ר הירש:

שא פשע - בל ישאר הפשע כלל וכלל, כך אומרים בשם אביהם, והם בשם עצמם אומרים שא לפשע - תוצאות והשפעת הפשע, אך הפשע עצמו נשאר. (בראשית נ יז)