נשה  

תרגום יונתן:

כי תשה - ארום תוזפון. (דברים כד י)

ונשיתי - שלח רוגזי. (ירמיה כג לט)

תרגום אונקלוס:

כי תשה - ארי תרשי. (דברים כד י)

רש"י:

ונשיתי - מלשון גיד הנשה, קופץ ומטלטל ממקום למקום. (שם)

רד"ק:

ונשיתי - אשכח אתכם, כשם שאתם מואסים ומבזים נבואתי. (שם)

רשב"ם:

נשני - מן נשש, ואילו היה מגזרת נשיתי טובה, צריך לומר נישני כמו רימני. (בראשית מא נא)

הכתב והקבלה:

נשני - עזיבה שלפני שכחה, ולקיים רצון קונו היה מוכרח להשכיח מלבו כבוד אביו, כדי שיתקיימו החלומות... (שם)

מלבי"ם:

לא יגש - לתבע דבר שאינו מגיעו, להבדיל מנשה. (דברים טו ב)

רש"ר הירש:

גיד הנשה - נראה כי הוראת היסוד להיות ברשותו של אחר בגוף או ברכוש, מכאן הנושה, שמסר לאחר חלק מרכושו, וכתוצאה מכך תובע ממנו דבר... (בראשית לב לג)

פן תשכח - נשה היא שכחה מתוך חולשת הזכרון, שכח מתוך התעסקות בדברים אחרים. (דברים ד ט)